ALEVİLER ALİ’Yİ NEKADAR TANIYOR!..

ALEVİLER ALİ’Yİ NE KADAR TANIYORLAR!..   hz arap ali  cem mi tuttu da biz attik

Doğum 599 ölümü 661 İslam devletinin 4. Halifesi 4 yıl 9 ay 14 gün halifelik yaptı. Muhammed’in amcasının oğlu ve damadı Şiilere göre ilk müslüman Sünnilere göre Hatice’den sonra müslüman olmuştu. İslam’daki Şii-Sünni ayrımı Ali’nin halifeliği mevzuuna dayanır. Sünniler Muhammet’in bir halef bırakmadığını (dolayısıyla müslümanların seçimi ile halifenin tayin olunduğunu söylerlerken) Şiiler ise Ali’yi halef bıraktığını söylerler ve ilk üç halifeyi kabul etmezler. Ali yaşamı boyunca bir asker olarak yaşamış. İslam devletinin kurulması ve islamın yayılmasında islam adına yapılan bütün savaşlarda Ali baş komutandır.

Bedir savaşı ( 624) nedenleri

Bedir Medine’nin 120 km güneybatısında kalan, Kızıldeniz’e 20 km mesafede bir kasabaydı. Mekke ve Medine arasından geçen kervanlar buradan Suriye’ye kadar gitmekteydi. Bedir’de yaşayan halk kervanlara verdikleri hizmetlerle geçiniyordu. Bu savaşın en önemli nedeni Kureyş’lilerin mallarının müslümanlar tarafında yağmalamalarıdır. Müslümanlar ekonomik sıkıntıya düşerler çareyi Kureyş’lilerin kervanlarına saldırmakta bulurlar. Muhammed 30 kişilik küçük bir askeri birlik oluşturur. Komutan olarak Ali’yi komutan yardımcısı olarak amcası Hamza’yı görevlendirir. Ali askerlerine kısa bir süre askeri eğitim verdikten sonra Kureyşlilerin kervanın geçtiği yola pusu kurar. Kureyş’lerden 24 kişiyi kılıçtan geçirerek öldürür. Kureyş’lilerin kervanına ve mallarına el koyar.

Uhud savaşı (625) nedenleri

Savaş Medine’de bulunan müslümanlarla, Mekke’deki Ebu Süfyan’ın ordusu arasında geçmiştir. Bedir savaşında yaşananların öçünü almak isteyen Kureyş’liler itibarlarını yeniden elde etmek için hazırlık yapmaya başladılar. Bedir savaşında oğlunu kaybeden Ebu Süfyan, babası, kardeşi, oğlu ve amcası öldürülen Ebu Süfyan’ın eşi ve babasını kaybeden İkrime bu savaşın başını çekmekteydi. (27 Mart 625) Cumartesi günü savaş Uhud dağı eteğinde teke tek vuruçmalarla basladı. Tek tek vuruşmalarda Hamza ile Ali Kureyş’lilerden 5 kişiyi öldürdükten sonra Kureyş’lilerden Vahşi adında biri Hamzay’ı öldürür. Hamza Kureyş’liler tarafından öldürüldükten sonra Ali tek tek vuruşmadan vaz geçer anlaşmayı bozar emrindeki orduyla Kureyşlerin üstüne yürür Ali, ve öteki islâm savasçilari Kureyş’lileri kılıçtan geçirerek öldürdüler böylece bölgede hakimiyetini ele geçiri

Hendek savaşı (627) nedenleri

Müslümanlar Medine’yi işgal ettiklerinde Medine nufusunun %10 müslümandı. Muslümanlar kılıç zoru ile Suriye, Mısır, ve İrak kervan yolunu kapattılar. Yahudiler müşriklerle bir olup müslümanların kapatmış olduğu kervan yollarını ve Medine’yi geri almak için harakete geçerler. Bunun üzerine Müslümanlar şehrin etrafında derin hendekler kazarlar. buna rağmen Müşriklerin ünlü kahramanı Amr Bin Abduved atıyla hendeği geçer. Amr’in karsisina çikan Ali kendisini tanıtır. Amr, Ali’nin gençligini ve babasıyla olan dostlugunu ileri sürerek onunla savaşmak istemez. Ali ise kendisiyle savaşmayı ve onu öldürmeyi arzuladığını bildirir. Ali Amr’a ya müslüman olmasını, ya savaşı bırakıp gitmesini, yada kendisiyle dövüşmesini teklif eder. İlk ikisini reddeden Amr dövüşmeyi seçer. Alinin Amr öldürmesi yahudilerde moral bozukluğuna yol açar. Ali ve emrindeki ordusuyla yahudileri ve müşrikleri kılıçtan geçirir. Yahudilerin ve müşriklerin tüm mal varlıklarına el konulur. Yahudilerin ve müşriklerin kadınları ise savaş ganimeti olarak cariye (kadın köle) bazılarıda pazardan satıılır.

Hayber savaşı (628) nedenleri

Müslümanlar Medine’yi işgal ettikten sonra stratejik öneme sahip Hayber işgal etmek isterler. Hayber, sekiz kalesi, verimli arâzileri, bol miktârda bağ ve bahçeleri bulunan zengin bir şehirdir. Kaleler yahudi askerler tarafında korunurdu. Müslümanlar hazırlık yapmaya başlar 200 atlı, 1600 piyâde olmak üzere 1800 kişilik ordu ile Natat Kalesi kuşatılır çatışmaların 10. günü kale müslümanların eline geçer. Hayber’in en sağlam kalesi olan Kamus Kalesi yirmi gün dayanır. Bir türlü kale düşmez. Muhammed sancağı Ali’ye verir. Ali onları önce İslâma dâvet eder kabul etmezler. Savaşmak için çıkan Merhab adındaki çok kuvvetli pehlivanı teke tek savaşta Ali tarafından öldürülür. Ümitsizliğe düşen yahudiler teslim olurlar. Teslim olan Yahudilerin erkekleri çoluk-çocuk demeden kılıçtan geçirilirler. Kadınlar ise savaş ganimeti olarak kimi cariye olarak kimi pazarlardan köle olarak satılır. Hayber kalesinin alınmasıyla Şam Suriye ticaret yolu müslümanların eline geçer.

Muhammedin ölümü

8 Haziran 632 yılında Muhammed yaşamını yetirirken daha cenazesi yerde iken Ömer, Osman ve Ali arasında iktidar savaşı başlar. Kan dökülmeye başladı Bunun üzerine Halifelik Ebubekire verilir. Ebubekir 2 yıl halifelik yapar. Ebubekir halifelik döneminde Ali, Muhamed’in mal varlığının kendisinin hakkı olduğunu iddia eder. Ebubekir Peygamberin mal varlığının kamuya ait olduğunu söyler Ali’ye vermez. Bunun üzerine Ali ile Ayşe arasındaki çatışma uzlaşmaz bir hal alır. Ömer Muhammedin kayınbabası olduğu için Ömerin kızıda hak talebinde bulunur. Ömer ile Ali’nin eşi Fadima arasında gerginlik yaşanır. Fadime Babasının ölümünden 6 ay sonra henuz 18 yaşında iken ölür. Ölümü sır olarak saklanılır. Fakat bir çok kaynak Fadime’yi Ömer’in öldürdüğü yazılır.Ebu Bekir’in ölümünden sonra Halifelik için yine Ömer, Osman ve Ali talib olurlar Ali ile Osman arasında gerginlik hat safaya ulaşmıştır. Medineliler Ali’ye ve Osmana sıcak bakmazlar. Ömer’i Halife seçerler. Ali, Ömer’den sonra Halife olabilmesi için Ömer’le iyi geçinmeye çalışır. Halifelik uğruna 8 yaşındaki kızı Ummüye Gülsüme’yi Ömer’e onbirinci eş olarak verir. Medine halkı bu duruma tepki gösterir. Ali buna aldırış etmez, Ali müslümanlar tarafından sevilmez. Ömer 10 yıl Halifelik yaptık sonra öldürülür. Ömer’in öldürülmesinden sonra Halifelik için Ali ile Osman arasında halifelik kavgası başlar. Osman ile Ali Muhammed’in damatlarıydılar, Ali’yi kimse desteklemez Ayşe’nin, Osman’ı desteklemesi ile Medine halkı Halifeliğe Osman’ı seçer. Osman 12 yıl Halifelik yaptıktan sonra öldürülür. Katiller belli olmasına rağmen Ali katilleri korur.

Cemel Savaşı (656) nedenleri

İslamın 3. Halifesi Osman öldürüldükten sonra daha cenazesi yerde iken Ali kendisini Halife ilan eder. Ayşe ve Medine’liler Osman’ı Ali’nin öldürttüğünü iddia ederler. Ayşe ve müslümanların büyük çoğunluğu Ali’nin kendisini Halife ilan etmesine tepki gösterirler. Şam valisi İslam ordusunun baş komutan olan Muaviyede Ali’ye karşı çıkar. İslam devleti Muaviye ve Ali taraftarları olarak ikiye bölünür. Medine’de iç ayaklanmalar başlar. Ayşenin kışkırtmasıyla Ali tarftarları kendi içlerinde Ali ve Ayşe taraftarları olarak ikiye bölünür. Bir tarafta Ali’nin orduları ve taraftarları, diğer tarafta Ayşe’nin ordusu ve taraftarları. Ali’nin hakim olduğu alanlarda iki başlı yönetim ortaya çıkar Ayşe, Ali’nin cehennemlik olduğunu, cehennemlik birinin Halife olamayacağını söyleyerek Ali’ye meydan okur. Bunun üzerine savaş çıkar. Ayşe bizzat savaşa katılır. Bu savaş Ayşe’nin binmiş olduğu devenin etrafında yaşandığı için Bu savaşın adı Cemal (deve) savaşı olarak tarihte yer alır. Cemal savaşında Ali taraftarları üstünlük sağlar. Ali taraftarları çoluk-çocuk demeden 13 bin beş yüz kişiyi kılıçtan geçirerek katlederler. Ayşe’yi rehin alarak Medine’ye getirirler.

Sıffin Savaşı (26 Temmuz 657) nedenleri

Ali kendisini halife ilan ettikten sonra İslam devletinin genel kurmayı Şam Valisi Muaviye, Ali’nin halifeliğine karşı çıkar. Ali’ye biat etmez. Müslümanların büyük çoğunluğu Muaviye’yi destekler. Muaviye, Amr İbnül As ile anlaşarak Mısır’ı ele geçirdi. böylece İslam devletinin %75′i Muaviye’nin denetimine geçer. Bunun üzerine Ali, kuvvet toplayarak Muaviye’nin üstüne yürür; her iki ordu Sıffin Ovası’nda karşılıklı karargâh kurdular. 26 Temmuz’da savaş başlar. Bu savaş 3 ay sürer. Her iki taraftan on binlerce kişi öldürülür. Savaşta taraflar yenişemeyince müslümanların ileri gelenleri araya girerek hakem heyetine başvurur. Ali ve Muaviye kabul ederler. Ali hakem olarak en güvendiği Ebu Musa el-Eş’ariyi görevlendirir. Muaviye’nin hakemi ise Amr İbn-ül As oldu. Hakemler önce müslümanların görüşlerini aldıktan sonra, iki tarafta savaşa katılan askerlerin görüşlerinide alırlar. Muaviye’yi halife olarak seçerler. Ali bu kararı tanımaz bunun üzerine müslümanlar üç gruba ayrılır.
1. Hz. Ali taraftarları; Şiiler
2. Muaviye taraftarları; Sunniler
3. Tarafsızlar (Hariciler)
Nehrevan Savaşı (658) nedenleri
Sıffin savaşında Ali’nin hakem heyetinin kararını tanımaması sonucu Ali’nin ordusu Ali’yi islam devletini parçalamakla suçlar. Ali’nin ordusundan beş bin asker ayrılır. Haricilere katılır. Hariciler Ali ve Muaviye karşı mesafeli durdular Ali ile Muaviye arasındaki iktidar kavgası islam devletinin dağılmasınada yol açmaya başlar. Tunus İslam devletinde ayrıldığını ilan eder. Hariciler Ali’yi islamı bölmekle suçladılar halifeliğini tanımadılar. Ali yeniden güç toparlayarak haricilere karşı savaş ilan etti. 658 yılının Temmuz’unda gerçekleşen savaşta Ali on binlerce haricileri kılıçtan geçirir.

Alinin ölümü

Ali Nehrevan Savaşı’nda rakiplerini ağır bir yenilgiye uğrattı. Bu savaştan sonra, Hariciler’den üç kişi Mekke de Müslüman’ların siyasi durumları hakkında bazı müzakereler yaptıktan sonra Ali’yi öldürmeyi kararlaştırdılar. Bu üç kişiden Abdurrahman bin Mulcem, Ali’yi öldürmeyi üstlendi ve Kufe’ye hareket etti. Ali Kufe’de bir camide ibadet ederken Hariciler’den Abdurrahman bin Mulcem’in zehirli bir kılıç darbesi ile Ali’yi yaraladı. Ali daha sağ iken Ali’nin oğlu Hasan bunu fırsat bilip kendisini halife ilan etti. Ali’nin öldürülmesi sünniler ve hariciler arasında sevinçle karşılanır. Hariciler Muaviyeye haber göndererek Muaviye’yi desteklediklerine ilan ederlerler. Muaviye halifeliğini pekiştirmek için, Hasan’ı destekleyen Küfelilere karşı savaş kararı alır. Ai’nin ordusu Hasan’ı desteklemez Hasan, savaşı kaybedeceğini anlayınca, gizlice Medine’ye gider. Medine’de bir durum değerlendirmesi yapar. Ordunun tamamına yakını Muaviye’ye destek verince, Hasan Muaviye’ye elçi göndererek bazı şartlar öne sürerek anlaşma teklif eder. Muaviye de Hasana bir elçi göndererek şartlarını kabul ettiğini bildirir. Hasan’ın Muaviye’den istemiş olduğu ve Muaviye’nin kabul ettiği şartlar şunlardır:
1. Halifelik Muaviye’ye verilecek. 
2. Muaviye’nin ölümünden sonra halifelik Hasan’a verilecek.
3. Ali’nin çocuklarına ve mal varlığına dokunulmayacak.
4. Her yıl Hasan’a 55 bin dirhem ödenecek.
Böylece halifelik tahtına 661 yılında 20 yıl boyunca Şam valisi olan, Muhammed’in kaynı Muaviye halifelik tahtına oturur. Başta Hasan ile Hüseyin olmak üzere herkes Muaviye’ye biat eder. Yaşamı boyunca şeriat devleti için savaşmış, yüzbinlerce insanı kılıçtan geçirmiş, Kızılbaş/Alevilerin varlığından dahi haberi olmamış, yaşamını tamamen Kuran’a göre dizayn etmiş, kadınları köle olarak kullanmış, yaşamı boyunca bir dakika bile bir alevi duruşa sahip olmamış Ali’nin Kızılbaş/Alevi olduğunu iddasında bulunmak alevi inancına ihanettir.

Barış Aydın

 

ALEVİLER ALİ’Yİ NEKADAR TANIYOR!.. | Anadolu iSigi.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.