Kırmızı DAB logosu png afiş

Devrimci Aleviler Birliği (DAB) – Tüzük

1. Birliğin adı ve merkezi:
a) Birlik: “Devrimci Aleviler Birliği”, adını taşır ve ’DAB’ olarak kısaltılır.

b) DAB’ın merkezi/adresi: DAB, Danimarka (ve EU) yasaları uyarınca, “CVR-nr. 36612150” numarası ile tescil edilmiş. Resmi web sitesi “www.alev-i.com”. E-mail adresi “dab@alev-i.com” olan resmi bir kurumdur.

c) DAB Resmi amblem logosu; 12 Alevli güneş içinde ‘dAb’ yazılı, altında 5 köşeli yıldız ve k/e saz tutan, semah dönen figürdür ©

d) DAB Alevi YOL öğretisine; bağlı kurum, kuruluş ve kişilerin birliğinden oluşan uluslararası bir şemsiye örgütüdür. Çalışma alanı, tüm dünyadaki Aleviler ’in yaşadığı ülkeleri kapsar. DAB, amaç ve ilkeleriyle uyuşan her türlü resmi ve sivil toplum kuruluşları, partiler vs. ile iş birliği ve kâr amacı gütmeyen ortak çalışmalar yapar.

2. DAB’ın Alevilik anlayışı ilke amaç ve hedefleri.
a) DAB Aleviliği; Evreni, doğayı ve insanı, varlığın birliği içinde gören, insanı En-el Hakk anlayışıyla bilimin ışığında aydınlatmayı esas alan; “Elime, dilime, belime sahibim, insan-ı kâmil yoluna talibim, olsun cem-i cümle canlar şahidim” ikrarına dayalı; cennet, cehennem v.s. ilahi dogmatik inanışları reddeden, kadim Anadolu ve Mezopotamya topraklarında doğmuş, kendine özgü felsefi bir yol öğretisi olarak kabul eder.

b) DAB’ın amacı ve misyonu; İslami ve milliyetçi asimilasyona ve yoğun katliamlara maruz kalmış olan, insanlık tarihinde, Işık Ehli, Bektaşilik/Kızılbaşlık, İnsan-ı Kamil Yolu, Rea-Haq Yolu gibi çeşitli isimlerle anılan, bugün genel olarak ALEVİLİK kimliği altında varlığını sürdüren Alevi öğretisini, semavî dinsel asimilasyon unsurlarından arındırarak, kendi gerçekliğine uygun ve çağdaş dünyanın gereklerine göre yeniden yorumlanıp, reforme ederek, Alevi toplumu içinde özümsenip yaşanması ve yaşatılması için çalışmaktır. (Öğretimizin temel esasları, DAB adına yayınlanmış olan “Alevilikte Cem ve Hakka Uğurlama Erkânı” kitabında ayrıca belirlenmiştir).

c) DAB’ın ilkeleri:
1) Yolumuz bilim, “dinimiz sevgidir”. İlahi dogmalara inanmayız.

2) Biz, En-el Hakk, vahdet-i mevcut, vahdet-i vücut, varlığın birliği, karanlığı aydınlatan ışık, Aleviyiz diyenlerdeniz.

3) Yetmiş iki millete (Tüm dünya halklarına) aynı nazarda bakmayan bizden değildir. Evrensel insanlık değerlerine sahip çıkar, ırkçılığa, her türlü asimilasyona ve sömürüye karşı, halkların tam hak eşitliğini ve kardeşliğini savunuruz.

4) “Erkek dişi birdir bizde, noksanlık, eksiklik senin görüşlerinde.” diyen ve bu düşünceden aldığımız desturla, erkânlarımızda cinsiyetsiz Pir eşitliğini kabul eder ve örgüt yürütmesinde, kolektif önderlik (kolektif akıl birliği) ve eş sözcüler sitemini uygularız.

5) Mazlumun yanında olur, zalimin zulmüne boyun eğmeyiz, karşı dururuz.

6) Kendimize reva görmediğimizi başkasına yapmayız. Yapanlara da karşı durur, elimize, dilimize, belimize sahip oluruz.

7) Muhabbeti, sürekli eğitimle gelişen İnsan-ı Kâmil olmanın okulu biliriz.

8) Bütün evren semah döner düşünesiyle; Sürekli evrimi, sürekli devrimi savunuruz. Gericiliğe ve asimilasyona boyun eğmeyiz. Hayatımıza dair yaşadığımız çağın gerisinde kalan her şeyi modern çağa ve geleceğe göre reforme eder, geçmişimizi unutmadan geleceğimize ve gençlerimize sahip çıkarız.

9) CEM olur birleşir, musahip, yoldaş olur acı-tatlı lokmayı (yâr yanağından gayrısını) eşitlik ve rızalık temelinde bölüşürüz.

10) Dört Kapı, hava, ateş, su ve toprakta canız. Varoluşçuluğu savunuruz. Her çiçekten öz alır, bal yaparız. Börtü böcek, doğa anamıza sahip çıkarız.

11) Yol Cümleden Uludur, cümlemiz canız, kimseye imtiyaz (ayrıcalık) tanınmayız. Alevi Yol Erkânları ve toplumu içindeki nüansları (küçük farklılıkları) kültürel zenginlik olarak kabul ederiz.

12) Tüm dünyada laik, demokratik, eşitlikçi, özgürlükçü ve emekten yana bir hukuk sistemi ile insanca mutlu yaşayacağımız bir düzen için mücadele ederiz. Dönen dönsün, biz dönmeyiz yolumuzdan.

d) DAB, kendi üyeleri ve tüm insanlığın mutluluğu için çalışır. DAB, kendisine bağlı olan Alevi kurumların arasındaki koordinasyonu sağlar, üyeler arasında birlik ve dayanışmayı güçlendirir. DAB ve bağlı kurumlar altında çeşitli kurullar oluşturarak, sosyal, kültürel, eğitsel, ekonomik, politik, hukuksal, basın/yayın, gençlik, kadın, çevre, sağlık/sportif ve insani yardım faaliyetleri düzenler ve bunları destekler. Alevi kurumlarının ve üyelerinin beceri ve olanaklarını, güçlendirip, onların diğer toplum kesimleri ile birlikte, ‘eşit haklar’ temelinde, uyum ve barış içinde, dünyada insanca mutlu yaşamaları için çalışır.

e) DAB, belirlediği Alevi öğretisi yol erkânı doğrultusunda, basın-yayın ve eğitim faaliyeti yürütür. Bu yolda hizmet verecek (özelikle kadın ve genç) Pirlerin, öğretmenlerin, 12 hizmet görevlilerinin eğitilmesi, Cemevlerimiz’in birer eğitim merkezi olması için çalışır.

f) DAB, kendisine bağlı kurum ve üyelerini, Alevi toplumunun hak ve özgürlüklerini, her türlü haksızlık ve saldırılara karşı korur. Alevi yol öğretisinin hak ve taleplerinin, başta öğretimizin anayurdu Anadolu’da olmak üzere, Aleviler’in bulundukları ülkelerde, kendisine özgü felsefi bir inanç öğretisi olarak resmen tanınıp, yasal güvenceye kavuşması için çalışır.

g) DAB, Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni kabul eder. DAB, insanlar arasında, din, dil, ırk, milliyet, cinsiyet ayrımı gözetmez. İnançsal, kültürel ve düşünsel farklılıklara saygılı olan düşüncelere DAB da saygı duyar. DAB, her inanç grubunun kendi kendini yönetip finanse ettiği, özgürlükçü laikliği savunur. Kültür, sanat ve bilimin birbirlerinden ayrılmazlığını, çok kültürlülüğü zenginlik, olarak görür.

h) DAB, ırkçı, köktendinci, ayrımcı, faşist, emperyalist düşünce ve uygulamalara karşıdır. İşkenceye, onur kırıcı davranışlara, emeğin sömürülmesine, savaşa, doğal çevrenin talanına ve hayvanlara kötü muamele yapılmasına karşıdır. DAB, siyasi olarak, dünyada toplumların %90’ını oluşturan işçi-emekçilerin, ücretli, çocuk ve yaşlıların yaşam koşullarının iyileşmesi, ekolojik dengenin korunması, birlikte üretimin ve eşitçe paylaşımın sağlanması, sosyal adalet ve barışa dayalı bir düzenin kurulup korunması için çalışır.

i) DAB, kadınların, gençlerin toplumda eşit haklara kavuşması için mücadele eder. DAB, aile kurumunun güçlenmesi, çocuk ve gençlerin tüm alanlarda doğal ihtiyaçlarının giderilmesi, onların öznel haklarının korunması ve toplumda söz sahibi olmaları için çalışır. Bireyin eşit koşullar altında, insan haklarını koruyan ve düşünce özgürlüğünü savunan, yeniliğe ve değişime açık, içinde yaşadığı toplumun yararına ve gelişimine katkı sunacak, üretici ve çağdaş, bilimsel, laik bir eğitim alması için çaba sarf eder.

j) DAB ve bağlı kurumlar, Demokratik, Eğitici ve Merkeziyetçi (DEM) örgütlenme Modelini kabul eder. Buna göre öneri aşamasında her kişi veya kurum, özgürce, sınırsız, kendi düşüncesini açıklama, tartışma ve öneri sunma hakkına sahiptir. Kararlar mümkün olduğunca en geniş katılımla, rızalıkla, çoğulculukla kolektif ve demokratik bir şekilde alınır. Azınlık görüş şerh koyabilir, uygulamada azınlığa saygı duyulur, fakat eylemde birlik esastır. Herkes rızalıkla ve çoğulcu alınan karara saygı duyar ve tartışmasız uygular. Her önemli eylem ve karardan sonra değerlendirme yapılarak gerekli dersler çıkarılır. Alınacak yeni karar ve eylemlerde bunlar dikkate alınır. Kurum içerisinde hızlı, açık ve net İLETİŞİM, DEM eğitici örgütlenme modelinin motorudur.

3. Üyelik
a) DAB’ın bu tüzüğünü, belirlediği Alevilik anlayışı ilke amaç ve çalışmalarını benimseyip kabul eden, her kişi ve Dünyanın herhangi bir ülkesinde kurulmuş, her demokratik Alevi kurumu (ilgili kurumun yönetim veya genel kurul kararı ile) DAB’a üye olabilir.

b) Üyelik başvurusu; DAB üyelik başvuru formu doldurulup 2 üye referans gösterilerek yapılır. Üyelik başvurusu, DAB Yürütme Kurulu (YK) tarafından değerlendirilip en geç 1 ay içerisinde başvuru kabul veya yazılı gerekçe göstererek ret edilir. Üyeliği kabul edilen kişi veya kurum, 1 ay içinde aidatını ödemelidir ve aidatını ödediği tarihten itibaren resmi olarak DAB üyesi sıfatını kazanır. Ret cevabına ilişkin, ilgili kişi veya kurumun, DAB’ın ilk genel kurulunda itiraz etme hakkı vardır, Genel Kurul’un aldığı karar kesindir.

c) DAB’a üye olan kişi veya kurumlar, DAB’ın tüzüğünde yer alan amaç, hedef ve prensiplerine, YK kararlarına saygı göstermek, bunların gerçekleşmesi için çalışmak ve Genel Kurul’un belirlediği aidatı ödemekle yükümlüdür. DAB’a üye kurumlar, kendi tüzüklerinde, resmi makamlar veya DAB’ın yazılı gerekçe ile şart koştuğu değişiklikleri derhal yapmak zorundadırlar. DAB, üye kurumlarından belirli bir konuda Yürütme (Yönetim) veya Genel Kurul kararı almalarını isteyebilir.

d) DAB’a üye kurumların tüzük ve faaliyetleri; DAB’ın tüzüğü ve belirlediği Alevilik anlayışı ilkeleri ve genel demokratik prensiplere aykırı olamaz. DAB’a üye kurumların tüzüklerinde, ‘Alevi’ veya direk Alevi kültürünü çağrıştıran bir kelime, ayrıca, Alevi öğretisinin ve kültürünün yaşanmasını ve yaşatılmasını amaçlayan bir kurum olduğu ibaresi geçmek zorundadır. DAB’a bağlı kurumların bireysel üyeleri, aynı zamanda DAB’ın doğal bireysel üyeleridir ve bağlı bulundukları kurumlarda seçecekleri delegeler aracılığı ile DAB’da temsil edilirler. DAB’a üye kurumlar, DAB’ın çizgisi ile uyuşmayan başka bir kuruma üye olamazlar.

e) DAB’a bağlı kurumlar; olanakları ölçüsünde, bu tüzükte dile getirilen alanlarda yan kurullar oluştururlar. Yıllık genel kurullarını her yılın birinci yarısında, seçimli genel kurullarını en az 2 yılda bir yaparlar. Yürütme kurulu seçimlerinde mümkün olduğunca 30 yaş altı gençlerin ve kadın/erkek cinslerin eşit temsiline özen gösterilir. DAB’a bağlı tüm kurumlar kolektif önderlik (kolektif akıl birliği) ve kadın erkek eşsözcülük sistemini uygular. (Yoksa en geç 1 yıl içinde bu sisteme geçilir.)

f) DAB’a bireysel üyelik: Üye olmak isteyen kişinin yaşadığı şehirde veya yakınında üye olabileceği DAB’a bağlı bir kurum yok ise DAB’ın tüzüğünü benimseyen kişiler, üyelik formunu doldurup DAB’a bireysel üye olmak için başvurabilirler. Başvurusu ret edilen kişilerin ilk Genel Kurul’da yazılı veya sözlü ihtiraz hakkı vardır. Bireysel üyelik başvurusu yapanlar, rızalık alarak, DAB’a bağlı yan çalışma kurullardan birine kaydedilir. Bireysel üyeler, genel kurullarda yan kurul delegeleri kanalıyla temsil edilir.

g) ÜYE aidatları: DAB’a bağlı kurum veya kişiler DAB Genel Kurulu’nda belirlenen yıllık aidatlarını, içinde bulunulan her yıl peşin olarak en geç 1 Mart tarihine kadar DAB banka hesabına veya yerel kasadarlara öderler. Bu tarihe kadar aidatını ödemeyen kişi veya kurumlar, tüm üyelik haklarını ve yetkilerini kaybetmiş, kendiliğinden üyelikten çıkmış sayılır. Her hal ve şartta seçme ve seçilme hakkına sahip olabilmek için aidatların genel kuruldan en az 3 hafta önce ödenmiş olması şarttır.

Üye aidatları detaylı olarak aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
– Federasyonlar, kendilerine üye olan her bir dernek için yıllık (150) Euro.
– Tek birlik veya dernekler yıllık (200) Euro.
– Aile (çocuklar dahil), yıllık (100) Euro.
– Tek kişi bireysel üye yıllık (50) Euro. (Türkiye 50 TL)

DAB Yönetim Kurulu, çok özel ve olağanüstü durumlarda, yazılı başvuru üzerine, bir kurum veya kişinin ödeyeceği yıllık aidatı belirli bir oranda düşürebilir veya ödeme tarihini erteleyebilir.

h) DAB’a üye kurumlar, 18 yaş üstü ve altı ayrı üye listesi tutarlar. Her yıl DAB Olağan Genel Kurul çağrısıyla kendilerine gönderilen bilgi formunu doldurup, kurumları hakkında genel bilgi, üye sayısı, vs. bilgileri Genel Kurul’dan 4 hafta önce DAB’a göndermek zorundadırlar.

i) DAB’a üye kurumlar, DAB ile birlikte tüm üyelerin, ortak öğretimizi yaşayıp yaşatabilecekleri ortam ve olanakları var etme konusunda birbirlerine karşı sorumlu ve dayanışma içinde olurlar. Bunun dışında üye kurumlar, çalışmalarını özerk olarak yürütür ve üyelerimize sosyal, kültürel, eğitsel ve sportif vs. başkaca faaliyetlerde de bulunurlar.

 

4. Üyeliğin sona ermesi
a) Üyelikten ayrılmak: Ancak isteyen kişi veya kurum (Yürütme Kurulu YK kararı ile) yazılı mektup/dilekçe göndererek, istediği zaman DAB üyeliğinden ayrılabilir. Üyelikten ayrılmak isteyen kurumun DAB’a aidat borcunun bulunmaması gerekir.

b) Üyelikten düşme veya çıkarılma; 1 Mart tarihinden önce aidatını (YK’nın özel izni hariç) ödemeyen, kişi veya kurumun üyeliği kendiliğinden düşer. DAB tüzük ve amaçları aleyhinde somut olarak karşı faaliyet yürüten kişi veya kurumların üyelik hakları, DAB Yürütme Kurulu yazılı gerekçeli kararı ile ilk Genel Kurul’a kadar askıya alınır. Üyeliği askıya alınan kişi veya kurumların, kararı takip eden ilk Genel Kurul’da kendisini savunma hakkı vardır. Genel Kurul’un verdiği karar kesindir. Üyelikten düşen veya çıkarılan üyenin DAB’tan hiçbir hâk talebi olamaz, aidat veya bağışları geri verilmez. İlgili maddenin uygulanmasına ilişkin esaslar, Genel Kurul tarafından onaylanmış bulunan İç Tüzük’çe belirlenir. İç Tüzüğü uygulama sorumluluğu Yürütme Kurulu’na aittir.

5. DAB’ın organları

a) Genel Kurul
c) Yürütme kurulu (YK)
d) Mali Denetim Kurulu
e) Yan kurullar.

6. Olağan Genel Kurul
a) Olağan Genel Kurul, DAB’ın en yüksek yetkili organdır. Olağan seçimli genel kurul, her yılın 26 Mart Hallac-ı Mansur’un katledilmesine denk gelen hafta sonu, 3 hafta önceden gönderilen yazılı gündemle toplanır.

• Genel Kurul delegeleri, her üye kurum delegelerini kendi Genel Kurulu’nda veya YK’sında belirler. DAB Genel Kurulu’nda;
• Üye federasyonlar kendilerine üye her bir dernek için 1 delege,
• Tek, birlik veya yerel dernekler 2 delege,
• Bireysel üyelerin her biri delege sıfatıyla,
• DAB’ın AKTİF yan kurulları 3 delege
…ile temsil edilir. Yazılı imzalı vekâletle seçme ve seçilme hakkı kullanılabilir.

b) Genel Kurul çağrısıyla birlikte, üye kurumlara YK tarafından bir bilgi formu gönderilir, üye kurumlar bu formu doldurarak, delegelerinin adlarını, Genel Kurul’da karar alınmasını istedikleri önerilerini vs. 2 hafta öncesinden YK’ye bildirirler. YK eline ulaşan tüm önerileri sıralı şekilde Genel Kurul’a sunar. Genel Kurul’da yeni öneri sunulamaz. Ancak, önceden gönderilen önerilere değişiklik önerisi sunulabilir.

c) Yürütme Kurulu, Genel Kurul’dan 1 hafta önce, DAB Çalışma Raporu, Mali Rapor, Denetleme Raporu ve karar önerilerini delegelere, üye kurumlara ve DAB yan kurullarına gönderir.

d) Genel Kurul, toplam delege sayısının yarısından fazlası ile sağlanan ‘toplantı yeter’ çoğunluğuyla toplanabilir. Kararlar hazırda bulunanların çoğunluk esasına göre alınır. Çoğunluğun sağlanamadığı durumlarda, YK gelecek 4 hafta içerisinde, 2 hafta önceden delegelere gönderilen yazılı gündemle Genel Kurul’u ikinci kez toplantıya çağırır. İkinci toplantıda ‘toplantı yeter’ çoğunluğu aranmaz.

e) Genel Kurul divanı; Genel Kurul delegeleri arasından seçilir. Divan toplantıyı yönetir, Genel Kurul belgelerini toplar, protokol tutar, toplantı sonunda, divan başkanı ve sekreterleri protokolü imzalayıp belgeleri YK ’ya teslim eder.

f) Olağan genel kurul gündemi:
1) Divan başkanı, sekreter ve oy saymanı seçimi.
2) YK faaliyet ve mali raporunun sunulup onaylanması.
3) Üye kurum ve yan kurumların faaliyet raporlarının sunulması
4) Gelen öneriler.
5) YK bütçe ve eylem programı önerisi.
6) Yürütme Kurulu ve yedeklerin belirlenmesi. (her yıl seçilir)
7) Yan Çalışma kurulların belirlenmesi. ve YK sorumlularının belirlenmesi.
8) Aidatların belirlenmesi.
9) Mali Denetim Kurulu seçimi. (her yıl seçilir)
10) Güncel tavsiyeler ve kapanış

g) Olağanüstü Genel Kurul; ancak, YK kararı, üye derneklerin 1/3’nin veya bireysel üyelerin 1/5’inin genel kurulda görüşmek istedikleri yazılı gündem önerisi ile en az 21 gün önceden yapılan çağrı üzerine toplanır. Olağanüstü Genel Kurul için de Olağan Genel Kurul kuralları aynen geçerlidir.]

7. DAB Yürütme Kurulu (YK )
a) DAB Yürütme Kurulu 5 asil, 2 yedek (7) üyeden oluşur. YK üyeleri, genel kurul delegeleri arasından gizli oy açık sayımla seçilir. YK 2 genel kurul arası DAB’ı temsil eder ve DAB’ın faaliyetlerini yürütür.

b) YK, seçimden sonraki ilk oturumunda, kendi arasında en az, K/E 2 eş sözcü, 1 sekreter, 1 kasadar, 1 Türkiye sorumlusu olmak üzere görev bölümü yapar. Her YK üyesi, DAB çalışma kurul/alanlarından birine sorumlu tayin edilir. Ayrıca İhtiyaca göre kendi arasından diğer görev dağılımlarını da yapar, YK karar defteri, hesaplar, üye listesi ve sistematik arşiv tutar.

c) YK, en az 2 ayda bir (yılda 6 defa) olmak üzere ihtiyaca göre, sekreterin YK üyelerine, alt kurullara, üyelere sorup hazırladığı ve toplantıdan 3 gün önce gönderdiği yazılı gündemle toplanır. Toplantılar internet üzerinden de yapılabilir.

d) Asıl üyelerin yarıdan çoğu hazır bulunduğunda YK karar alma yetkisine sahiptir. Hiçbir kişi ya da kurul tek başına yönetim hakkına sahip değildir. DAB ve DAB’a bağlı tüm kurum ve kurullar toplantılarında da kurul üyelerinin muhalif görüşlerle birlikte rızalığa dayanan ortaklaştırılmış çoğulcu akıl birliği içinde karar alır.

e) Yedek YK üyeler toplantılara katılma zorunda değildir, isterlerse söz hakkı olup oy hakkı olmadan toplantılara katılabilirler. (Veya ilk gyk toplantısında karşılıklı rızalık ve oy birliği ile yedek YK üyelerinin de, YK toplantılarına oy hakkıyla katılması kabul edilebilir.) Bir asıl YK üyesinin, seçim döneminde mazeretsiz olarak 3, mazeretli olarak 5 toplantıya katılmaması veya görevinden ayrılması durumunda, sıradaki yedek üye asıl üyenin yerine geçer ve asıl üye haklarına kavuşur.

f) Yürütme kurulu (YK) , 2 Genel Kurul arası DAB’ın icra kuruludur. YK, üye kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğini sağlar, ihtiyaç gördüğü alanlarda, geçici çalışma grupları oluşturabilir, personel işe alabilir, YK sorumluk ve denetiminde, bunlara görev ve yetki dağıtabilir. YK, DAB’ın tüzük ve amacı ile uyumlu kişi kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapabilir ve YK oy birliği ile DAB’ı, amaç ve ilkelerine uygun kurumlara üye yapabilir.

g) YK, kendisinin ve doğrudan DAB’ın altındaki kurulların nasıl çalışıp karar alacakları konusunda Genel Kurul onayından geçmiş Tüzük, İç Tüzük, Genel Program ve Yönetmelikleri, eksiksiz ve ivedi olarak yürürlüğe koymaya çalışır. Her kademede sorumluluk almış olan kurul üyeleri ve bağlı kurumlar günlük faaliyetlerini bu belgeler doğrulusunda yaparlar.

h) Kişisel bilgiler gizlidir: DAB’a bağlı tüm kurumlarda, sorumluluk almış olan veya kurum adına çalışan her kişi, faaliyetleri esnasında, üyeler veya başka şahıslar hakkında edindiği özel bilgileri gizli tutmakla yükümlü ve yeminlidir. Üyeler hakkında özel bilgiler sadece kurum içinde belirli alanlarda kullanılır. Kanuni zorunluluk veya mahkeme kararı dışında, üyenin onayı olmadan başka bir hiçbir kişi veya kuruma özel bilgiler verilemez.

8. Mali Denetim Kurulu
a) Mali Denetim Kurulu, 2 asıl 1 yedek, 3 üyeden oluşur, Genel Kurul’da 1 yıllığına gizli oy ve açık sayımla seçilir ve Genel Kurul’un hemen ardından kendi arasından 1 başkan ve 1 yazman seçer. Denetleme Kurulu yılda en az 2 kez başkanın çağrısı ile toplanır. Asıl üye katılamazsa yedek üye çağrılır.

b) Mali Denetim Kurulu, DAB Genel Kurul’u öncesi, YK’nın çalışmalarını, mali harcamalarını ve karar protokollerini inceler, bunların DAB tüzüğüne, Genel Kurul kararlarına, iç yönetmeliklere, maddi ve manevi destek veren resmi kurumların ve yasların koyduğu şartlara uyup uymadığını, bir usulsüzlük olup olmadığını denetler ve bu konuda Genel Kurul’a yazılı rapor sunar.

c) YK, Denetim Kurulu’nun istediği tüm bilgi ve belgeleri, Denetim Kurulu’na sunmak zorundadır. Somut bir konuda YK veya Denetim Kurulu ortak toplantı talebinde bulunabilir. Resmî kurumların şart koştuğu durumlarda, DAB hesapları ayrıca resmi bir muhasebeci/revisör tarafından kontrol edilir. Resmi muhasebeci/revisör raporu ilgili kurum ve DAB Genel Kurulu’na sunulur.

d) Mali Denetim Kurulu, YK’nın bir kurul veya kişinin üyelikten çıkarma isteminin, DAB tüzük ve Genel Kurul kararlarına uygun olup olmadığını inceler, bu konuda YK ve Genel Kurul’a tavsiye kararında bulunur. Üyelikten çıkarma konusunda en son Genel Kurul’un aldığı karar kesindir.

9. DAB’a bağlı yan çalışma kurulları ve işleyişi:

a) DAB Genel Kurulu’nda mümkün olduğunca aşağıdaki sabit 7 alanda, çalışma kurulları oluşturulur. (Yoksa YK bir üye toplantısı yapıp orada güncel gerekli çalışma kurullarını/ komisyonları oluşturur. YK her kurul komisyon çalışma grubuna iletişim ve karar tutanağı tutması açısında bir YK üyesini sorumlu tayin edilir. (DAB’a üye ülke Alevi Federasyon veya yerel dernekler de mümkün olduğu ölçüde aşağıdaki alt çalışma kurullarını oluşturmaya çalışır.)

1) DAB Yol Erkân Kurulu. DAB çizgisi doğrultusunda çıkardığı “Alevilikte Cem ve Hakka Uğurlama Erkânı” doğrultuda Alevi yol erkan öğreti faaliyetlerini yürütür.

2) DAB Basın Yayın Medya Kurulu; DAB internet sayfaları, dergi, kitap, radyo, tv, her türlü basın yayın propaganda faaliyetlerini yürütür.

3) DAB Kültür Sanat Eğitim Kurulu; DAB çizgisi doğrultusunda, her türlü kültür, sanat ve eğitim faaliyetini yürütür.

4) DAB Çevre Sağlık Kurulu; Doğa ve insan sağlığının korunması yönünde her türlü bilinçlendirme ve koruma faaliyeti yürütür ve var olan faaliyetlere destek olur.

5) DAB Siyasi Örgütlenme Kurulu; DAB’ın genel örgütlenmesi ve Aleviler’in hak ve taleplerinin kazanılması, emekten ve paylaşımdan yana bir düzen için, her türlü siyasi örgütlenme faaliyetlerini yürütür.

6) DAB Kadın Kurulu; Kadınların her tür eşit hak ve özgürlüklerine kavuşması, kadına yönelik haksızlık ve şiddete karşı her türlü faaliyetleri yürüt, destekler.

7) DAB Gençlik Kurulu; DAB gençlik örgütlenmesini yürütür.

b) DAB’a dernek/kurumlar dışında bireysel üye olan kişiler rızalıkları doğrultusunda DAB’ın yan kurullarından herhangi birine aktif üye olarak kaydedilir. Ayrıca DAB’a bağlı dernek/kurumların üyeleri, kendilerinin üyesi oldukları kurumları aracılığı ile talep bildirmeleri halinde DAB’a bağlı yan kurullara aktif üye olabilirler.

c) DAB’a bağlı tüm yan kurullar YK’nın onayladığı, çalışma alanlarını belirlediği iç tüzük ve genel programla; DAB tüzüğü, amaç ve ilkeleri, YK kararları doğrultusunda, özerk birer kurul olarak çalışırlar. Kendi alanlarını ilgilendiren konularda özerk kararlar alabilirler. Geneli ilgilendiren konularda, YK’ya görüş bildirip karar önerisinde bulunurlar. YK’da yan kurulları ilgilendiren önemli konularda, karar almadan önce yan kurulların görüşünü alır.

10. Tüzük değişikliği

a) Tüzük, yalnızca Genel Kurul kararıyla değiştirilebilir. Tüzük değişikliği, Yürütme Kurulu’nun veya delegelerin 2/3 çoğunluğunun yazılı başvurusuyla gündeme alınabilir ve çoğunluğun oyu ile tüzük değişikliği yapılabilir.

11. DAB’ın ekonomik/mali işleyişi, temsil ve yetkisi:
a) DAB’ın gelirleri, üye aidatları, özel ve resmi yardımlar, proje gelirleri, sosyal, kültürel faaliyet gelirleri, kitap, dergi, kaset, albüm, takvim vb. gibi kendi yayınlarından elde ettiği satış gelirlerinden oluşur. DAB, amacına uygun olmayan ticari faaliyetlerde bulunamaz ve gelirleri DAB faaliyetleri dışındaki harcamalarda kullanılamaz. DAB, ancak amacına uygun kamu yararına / menfaatlere uygun faaliyetlere maddî yardım/bağışta da bulunabilir.

b) DAB kasadarı günlük harcamalar için DAB hesaplarından tek başına, ödeme, para aktarma çekme yetkisine sahiptir. Kasadar her türlü ödemede para aktarım çekiminde yönetimim onayı olup olmadığına dikkat eder. Ve en geç 2 ayda bir toplam, DAB kasa/banka hesaplarında olan miktarı ve güncel hesapları YK toplantısına sunar. Taşınmaz mal alım veya satımında DAB genel kurulunun onayı gerekir.

c) Malî yıl takvim yılını izler, 1.1 – 31.12 tarihleri arasıdır ve yıllık hesap Olağan Genel Kurul’dan önce DAB muhasebecisi (revisörü) tarafından denetlenmiş ve imzalanmış olarak Genel Kurul’a sunulur. Resmî kurumlar şart koşarsa hesaplar ayrıca kayıtlı veya devlet muhasebecisi veya onaylanmış resmi muhasebeci tarafından da onaylanmış olması gerekir.

d) Temsil ve imza yetkisi; DAB; kamuoyuna karşı “Devrimci Aleviler Birliği (YK)” adıyla temsil edilir. Somut resmi hukuki vs. evraklarda DAB eş-sözcülerinden birinin adı ve imzası ile temsil edilir. DAB ekonomik açıdan kasadar tarafından (adı ve imzası ile) temsil edilir. Muhtemel alacaklı şahıs veya kurumlara karşı DAB, sadece kasasında olan nakit varlığı ile sorumludur. Ekonomik açıdan, ne Yürütme Kurulu üyeleri, ne de DAB’a bağlı üye kurumlar veya DAB bireysel üyeleri şahsi olarak sorumlu tutulamaz.

e) Ücret ve ödemeler: Yürütme Kurulu ve tüm üyeler görevlerini gönüllü ve ücretsiz yaparlar, görevlerinden dolayı, ücret veya ücret yerine geçecek nakdi veya ayni karşılık talep edemezler. Fakat, Yürütme Kurulu kararı ile YK veya diğer üyelerin toplantı ve çalışmalarla ilgili, yol, ulaşım vs. zaruri masrafları makbuz karşılığı karşılanır. Bu, YK üyeleri veya diğer üyelerin, DAB altında özel bir projede işe alınıp emeği karşılığı ücret almasına vs. engel değildir. YK, gerektiğinde ücretli sekreter veya bir müdür/işletmeciyi işe alıp, bu personele, ücret, görev ve yetkilerinin bir bölümünü verebilir.

12. DAB’ın feshi

a) DAB, ancak Yürütme Kurulu’nun veya delegelerin 2/3 çoğunluğunun, peş peşe 21 gün önceden, tüm delegelere DAB’ın fes edilmesi önerisinin yazılı olarak duyurulduğu, 2 Genel Kurul’da, delegelerin 2/3 çoğunluğunun alacağı kararla gerçekleşebilir.

b) Fesih durumunda DAB’ın mal varlığı, DAB’a üye olan kurumlara devredilir. Devirde, bu kurumların daha önceki ödemeleri temel alınır. (Yoksa, genel kurulun belirlediği bir Alevi (veya hayır) kurumuna devredilir.) Fesih formaliteleri Genel Kurul’un belirleyeceği bir kurul tarafından gerçekleştirilir.

13. Sonuç kararları

a) Bu tüzükte yer almayan hususlarda, DAB’ın kayıtlı olduğu ülke AB veya uluslararası kanun ve normlar geçerlidir.

b) DAB 15.02.2014 tarihinde yayınladığı ’’Kâmili insanlık yoluna Alevi kamuoyuna’’ başlıklı bir çağrı ile ortaya çıkmış ve 24.05.2015 tarihinde Almanya Frankfurt’ta yapılan kuruluş genel kurulu ile faaliyete başlamıştır.

c) Bu tüzük maddeleri en son 12 Eylül 2020 tarihli olağan genel kurulda, genel olarak değiştirilmiştir.

 

Online DAB üyelik başvurusu için buraya tıkla.

DAB üyelik başvurusu MSword.doc indir

 

4 Comments

 1. Derneğimizin calışmaları grrcekten önemli asıl Aleviliği anlatıyorda bende aynı düşünceleri taşıyorum

 2. DAB’a şu an resmi üye olan dernek yok, destekleyen (12) dernekler var..
  (DAB gerekmedikçe var olan derneklerin bölünmesine vs. yol açacak bir örgütlenmeye girmeyi uygun görmüyor.)
  İsteyen dernekler DAB üye olabilir.

 3. Selam Yoldaşlar. Bu tüzük, DAB’in yasal bir Demokratik Kitle Örgütü olması için Danimarka yasaları göz önünde tutularak hazırlanmış olması gerçeğinden dolay yanlış ve önemli- önemsiz noktaların ayrıştırılması, yeniden ayar çekilmesi noktalarına itiraz etmiyorum. Toplumda zaten siyasi duruş ve eylem çizgisi olarak neyi savunduğuna bakar.
  Nasıl ki tarihte insanlığın başına Şovenizm, ırkçılık, faşizm vb. ideolojiler bela olmuşsa yine “KATIL İNANÇLAR” diye adlandıracağımız inançlarda bela olmuşlardır.
  “DAB inancı içinde kan dökmeyi, öldürmeyi kutsayan kadının onurlu mertebesini aşağılayıp köleliği savunan, çocuklara karşı cinsel istismarı savunan inançlara karşı kendilerini reformdan geçirmeleri yada İNSANLIĞA KARSI SUÇ ŞEBEKELERİ olarak yasaklanmaları bilincini savunur” gibi bir madde zorunludur.

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.