Red DAB logo png banner

Devrimci Aleviler Birliği (DAB) – Tüzük

§ 1. Birliğin adı ve merkezi:

a)    Birlik: “Devrimci Aleviler Birliği”, adını taşır ve ’DAB’ olarak kısaltılır.

b)    DAB’ın merkezi/adresi: DAB Danimarka (EU) yasaları uyarınca, “CVR-nr. 36612150” numarası ile tescil edilmiştir. Resmi web sitesi www.alev-i.com. E-mail adresi dab@alev-i.com dur.

c)    Resmi amblem logosu; Güneş içinde ‘dAb’ yazılı, altında saz tutan semahcı figürüdür ©

d)    DAB Alev-i inanç öğretisine bağlı kurum, kuruluş ve kişilerin birliğinden oluşan uluslararası bir şemsiye örgütüdür. Çalışma alanı, Dünyada yaklaşık 25 milyon Alevilerin yaşadığı tüm dünya ülkelerini kapsar. DAB amaç ve ilkeleriyle uyuşan her türlü resmi ve sivil toplum kuruluşları, partiler vs. ile iş birliği yapar.

§ 2. DAB’ın Alevilik anlayışı ilke amaç ve hedefleri.

a)    DAB Aleviliği: Doğayı, insanı ve bilimi ışığı aydınlanmayı kutsayan; Varlığın birliği, içinde insanın tanrısallığı. (Enel-Hak) inancı ve ”Elime dilime belime sahibim, kâmili insanlık yoluna talibim, olsun Cemi cümle canlar şahidim”.  İkrarına dayalı, kadim Anadolu (Mezopotamya) kaynaklı, semavi dinlerdeki gibi cennet cehennem vs. dogmatik anlayışları olmayan, kendine özgü felsefi sentezi bir inanç öğretisidir.

b)    DAB’ın amacı ve misyonu, tarihi; ışık ehli, Bektaşi/Kızılbaş, insanlık yolu olarak ta geçen, katliamlara ve yoğun İslami ve milliyetçi asimilasyona maruz kalmış olan Alev-i, inanç/öğretisini, bu asimilasyon unsurlarından arındırıp, özüne uygun ve çağdaş bir şekilde yeniden yorumlayıp reform edip, bu anlayışın Alevi toplumu içinde özümsenip yaşayıp, yaşatılması için çalışmaktır.  (Öğretimizin temel esasları DAB adına yayınlanacak olan ”Alev-i Yol Erkânı” kitabında ayrıca belirlenmiştir.)

c)    DAB’ın ilkeleri: 

1.    Bilim bizim yolumuzdur, sevgi bizim ‘dinimizdir.  İlahi doğmalara inanmayız.

2.    Enel-hak, Vahdeti mevcut. Vahdeti vücut, Varlığın birliği karanlığı aydınlatan ışığı, Alev-İyiz.

3.    Yetmiş iki millete (tüm dünya insanlarına) aynı nazarda bakmayan bizden değildir.  Irkçılığı değil halkların  tam hak eşitliğini kardeşliğini savunuruz

4.    Erkek dişi birdir bizde, noksanlık eksiklik senin görüşlerinde. Erkânlarımızda Pir-Ana ve örgüt yönetimlerin de, Kadın Eş Başkanlık ilkesini uygularız.

5.    Mazlumun yanında olur, zalime zulme boyun eğmeyiz, karşı dururuz.

6.    Kendimize reva görmediğimizi başkasına görmeyiz, Elimize, dilimize, belimize sahip oluruz.

7.    Muhabbeti; kâmili insan olmanın okulu biliriz.

8.    Bütün evren semah döner; sürekli evrimi, sürekli devrimi savunuruz.  Gericiliğe asimilasyona boyun eğmeyiz, çağa uymayanı reform ederiz, geçmişe geleceğe gençlerimize sahip çıkarız.

9.    CEM olur birleşir, musahip olur acı- tatlı lokmayı yârin yanağından gayrısını rızalıkla paylaşırız.

10.  Dört Kapı, Hava Su Ateş Toprakta Canız, Varoluşçuluğu savunur. Her çiçekten öz alır bal yaparız, börtü böcek doğa anamıza sahip çıkarız.

11.  Yol Cümleden Uludur, cümlemiz canız kimseye imtiyaz (ayrıcalık) tanınmayız.  Alev-i Erkânı ve toplumu içinde ki nüans farklılıklarını kültürel zenginlik kabul eder.

12.  Laik, demokratik, eşitlikçi özgürlükçü emekten yana, bir anayasa, dünyada insanca mutlu yaşayacağımız bir düzen için mücadele ederiz. Dönen dönsün, biz dönmeyiz Yolumuzdan.

d)   DAB, üyeleri ve insanlığın mutluluğu için çalışır. DAB kendine bağlı olan Alevi kurumları ve arasında koordine sağlar, üyeler arasında birlik ve dayanışmayı güçlendirir. DAB ve bağlı kurumlar altında çeşitli kurullar oluşturarak, inançsal, sosyal, kültürel, eğitsel, genel ekonomik politik, hukuksal, basın yayın, gençlik kadın çevre sağlık/sportif ve insani yardım faaliyetleri düzenleyerek ve bunları desteklemek. Alevi kurum ve üyelerin beceri ve olanaklarını, güçlendirip, onların diğer toplum kesimleri ile birlikte, ‘eşit haklar’ temelinde uyum ve barış içinde dünyada insanca mutlu yaşaması için çalışır.

e)    DAB, belirlediği Alevi öğretisi inanç yol erkânı doğrultusunda, basın yayın eğitim faaliyeti yürütür. Bu yolda hizmet verecek (özelikle kadın ve genç) Pirlerin, öğretmenlerin, 12 hizmet görevlilerinin eğitilmesi, Cemevlerimizin birer eğitim merkezi olması için çalışır.

f)     DAB kendine bağlı kurum ve üyelerin, Alevi toplumunun hak ve özgürlüklerini, her türlü haksızlık, saldırılara karşı korur. Alevi inanç öğretisinin hak ve taleplerinin, başta öğretimizin anayurdu Anadolu olmak üzere Alevilerin bulundukları ülkede kendine özgü bir öğreti, inanç toplumu olarak resmen tanınıp, anayasal güvenceye kavuşması için çalışır.

g)   DAB Evrensel insan hakları beyannamesi ve Avrupa insan hakları sözleşmesini kabul eder. DAB İnsanlar arasında; din, dil, ırk, milliyet cinsiyet ayrımı gözetmez.  İnançsal, kültürel ve düşünsel farklılıklara saygılı olan düşüncelere DAB’ta saygı duyar. DAB her inancın kendi kendini yönetip finanse ettiği, özgürlükçü laikliği savunur. Kültür sanat ve bilimin birbirlerinden ayrılmazlığını, çok kültürlülüğü zenginlik, olarak görür.

h)   DAB Irkçı, köktendinci, ayrımcı faşist, emperyalist düşünce ve uygulamalara karşıdır. İşkenceye onur kırıcı davranışlara, emeğin sömürülmesine, savaşa, doğal çevrenin talanına ve hayvanlara kötü muamele yapılmasına karşıdır. DAB siyasi olarak, Dünyada toplumların %90’ını oluşturan işçi emekçi ücretli, çocuk ve yaşlıların yaşam koşullarının iyileşmesi, ekolojik dengeyi koruyan, birlikte üretim eşitçe paylaşım, sosyal adalet ve barışa dayalı bir düzenin kurulup korunması için çalışır.

i)    DAB kadınların gençlerin toplumda eşit haklara kavuşması için mücadele eder. DAB, alile kurumunun güçlenmesi, çocuk ve gençlerin tüm alanlarda doğal ihtiyaçlarının giderilmesi ve onların öznel haklarının korunması ve toplumda söz sahibi olmaları için çalışır. Bireyin eşit koşullar altında, insan haklarını koruyan ve düşünce özgürlüğünü savunan, yeniliğe ve değişime açık, içinde yaşadığı toplumun yararına ve gelişimine katkı sunacak, üretici ve çağdaş bilimsel laik bir eğitim alması için çaba sarf eder.

j)   DAB ve bağlı kurumlar Demokratik, eğitici ve merkeziyetçi (DEM) örgütlenme modelini kabul eder. Buna göre ÖNERİ aşamasında her kişi ve kurum özgürce, sınırsız, kendi düşüncesini açıklama, tartışma ve öneri sunma hakkına sahiptir.  Kararlar mümkün olduğunca en geniş katılımla, demokratik bir şekilde alınır.  Azınlık görüş şerh koyabilir, uygulamada azınlığa saygı duyulur, fakat eylemde birlik esastır, herkes çoğunluğun aldığı karara saygı duyar ve tartışmasız uygular. Her önemli eylem, karardan sonra değerlendirme yapılıp ders çıkarılır. Yeni kararlarda bu ders dikkate alınır.  Kurum içerisinde hızlı açık ve net iletişim; DEM modelinin ve eğitici örgütlenmenin motorudur.

§ 3. Üyelik

a)     DAB’ın bu tüzüğünü, belirlediği Alevilik anlayışı ilke amaç ve çalışmalarını benimseyip kabul eden, her kişi ve Dünyanın herhangi bir ülkesinde kurulmuş, her demokratik Alevi kurumu istediği isimle (ilgili kurumun yönetim veya genel kurul kararı ile) DAB’a üye olabilir.

b)   Üyelik başvurusu: DAB üyelik başvuru formu doldurulup 2 üye referans gösterilerek yapılır. Başvuru DAB gyk tarafından değerlendirilip en geç 1 ay içerisinde başvuru kabul veya yazılı gerekçe göstererek ret edilir.  Üyeliği kabul edilen kişi 1 ay içinde aidatını ödemelidir ve ödediği tarihten itibaren resmi DAB üyesidir. Ret cevabına ilgili kişi veya kurumun, DAB’ın ilk genel kurulunda itiraz etme hakkı vardır, genel kurulun aldığı karar geçerlidir.

c)    DAB’a üye olan kişi ve kurumlar, DAB’ın tüzüğünde yer alan amaç, hedef ve prensiplerine, yönetim kurulu kararlarına saygı göstermek, bunların gerçekleşmesi için çalışmak ve genel kurulun belirlediği aidat ödemekle yükümlüdür. DAB’a üye kurumlar, resmi makamlar veya DAB yazılı gerekçe ile şart koştuğu takdirde kendi tüzüklerini istenilen doğrultuda değiştirmek zorundadır. DAB üye kurumlarından belirli bir konuda yönetim veya genel kurul kararı almalarını isteyebilir.

d)   DAB’a üye kurumların tüzük ve faaliyetleri; DAB tüzüğü ve belirlediği Alevilik anlayışı ilkeleri ve genel demokratik prensiplere aykırı olamaz. DAB’a üye kurumların tüzüklerinde, ‘Alevi’ veya direk Alevi inanç/kültürünü çağrıştıran bir kelime, ayrıca, Alevi inanç öğretisin ve kültürünü yaşayıp yaşatmayı amaçlayan bir kurumu olduğu geçmek zorundadır. DAB’ bağlı kurumların bireysel üyeleri aynı zamanda DAB’ın doğal bireysel üyesidir, bağlı bulundukları kurumlarda seçecekleri delegeler aracılığı ile DAB’ta temsil edilirler.  DAB üye kurumlar, DAB’ın çizgisi ile uyuşmayan başka bir kuruma üye olamazlar.

e)    DAB bağlı kurumlar; olanakları ölçüsünde, bu tüzükte dile getirilen alanlarda yan kurullar oluştururlar. Yıllık genel kurullarını her yılın birinci yarısında, seçimli genel kurullarını en az 2 yılda bir yaparlar.  Yönetim seçimlerinde mümkün olduğunca 30 yaş altı gençlerin ve k/e cinslerin eşit temsiline özen gösterilir. DAB’a bağlı tüm kurumlar kadın/erkek eş başkanlık sistemini uygular. (Yoksa en kısa zamanda 1 yıl yıl içinde bu sisteme geçilir.)

f)     DAB’a bireysel kişisel üyelik: üye olmak isteyen kişinin oturduğu şehirde veya yakınında üye olabileceği DAB’a bağlı bir kurum yok ise; DAB’ın tüzüğünü benimseyen kişiler üyelik formunu doldurup DAB’a kişisel üye olarak için başvurabilir. Başvurusu red edilen kişilerin ilk genel kurulda yazılı veya sözlü ihtiraz hakkı vardır. Kişisel olarak üyelik başvurusu yapanlar, istek üzerine, DAB’a bağlı yan çalışma kurullardan birine kayıt edilir. Kişisel üyeler, genel kurullarda yan kurul delegeleri kanalıyla temsil edilir.

g)  ÜYE aidatları: DAB’a bağlı kurum ve kişiler DAB genel kurulda belirlenen yıllık aidatlarını en geç 1 Mart tarihinde otomatik olarak DAB banka hesabına veya yerel kasadarlara öderler. Bu tarihte aidatını ödemeyen kişi ve kurumlar tüm üyelik haklarını yönetici yetkilerini kaybetmiş, kendiliğinden üyelikten çıkmış sayılır. Seçilme seçilme hakkına sahip olabilmek için aidatların genel kuruldan en az 3 hafta önce ödenmiş olması şarttır.

§  Federasyonlar her üye dernekler için yıllık (150) Euro.

§  Tek, birlik veya dernekler yıllık (200) Euro.

§  Aile çocuklar dâhil, yıllık (100) Euro.

§  Tek kişi bireysel üye yıllık (50) Euro.  (Türkiye 50 ytl)

DAB yönetim kurulu, çok özel olağanüstü durumlarda, yazılı başvuru üzerine, bir kurum veya kişinin ödeyeceği yıllık aidatı belirli bir oranda düşürebilir veya ödeme tarihini erteleyebilir.

h)   DAB’a üye kurumlar, 18 yaş üstü ve altı ayrı üye listesi tutup, her yıl DAB olağan genel kurul çağrısıyla kendilerine gönderilen bilgi formunu doldurup kurumları hakkında genel bilgi, üye sayısını, vs. genel kuruldan 4 hafta önce DAB’a göndermek zorundadır.

i)   DAB’a üye kurumlar DAB ile birlikte tüm üyelerin, ortak inancımızı yaşayıp yaşatabilecekleri ortam ve olanakları yaratma konusunda birbirlerine karşı sorumlu ve dayanışma içinde olur. Bunun dışında üye kurumlar, çalışmalarını özerk olarak yürütür, üyelerimize sosyal, kültürel, eğitimsel, uyum ve sportif vs. başka faaliyetler de bulunurlar.

§ 4. Üyeliğin sona ermesi

a)    Üyelikten ayrılmak ancak; İsteyen kişi veya kurum (yönetim kurulu kararı ile) yazlı mektup/dilekçe göndererek, istediği zaman DAB üyeliğinden ayrılabilir. Üyelikten ayrılmak isteyen kurumun DAB’a olan aidatları ödenmiş olması gerekir.

b) Üyelikten düşme ve atılma. 1 Mart tarihinden önce aidatını (gyk’nin özel izni hariç) ödemeyen, kişi veya kurumun üyeliği kendiliğinden düşer.  DAB tüzük ve amaçları aleyhinde somut karşı faaliyet gösteren kişi ve kurumların üyelik hakları, DAB yönetim kurulunun yazılı gerekçeli kararı ile ilk genel kurula kadar askıya alınır. Üyeliği askıya alınan kişi ve kurumun ilk genel kurulda kendini savunma hakkı vardır. Genel kurulun verdiği karar geçerlidir. Üyelikten düşen veya atılan üyenin DAB’tan hiçbir hâk talebi olamaz, aidat veya bağışları geri verilmez.

§ 5. DAB’ın organları

a)   Genel kurul

b)   Yönetim Kurulu

c)    Yürütme Kurulu

d)   Mali denetim kurulu

e)   Yan kurullar.

§ 6. Olağan Genel Kurul

a)  Olağan genel kurul DAB’ın en yüksek yetkili organdır. Olağan genel kurul her, yılın 26 Mart Hallacı Mansur’un katledilmesine denk gelen hafta sonu, 3 hafta önceden gönderilen yazılı gündemle toplanır. Yönetim organlarının seçildiği genel kurul 2 yılda bir (çift sayılı yıllarda) yapılır.

(Kadın/erkek bir eş başkanın herhangi bir sebepten görevi bırakması durumunda, gyk onun yerine, genel kurula kadar  gyk üyeleri arsından başka bir K/E eş başkan atayabilir.)

b)  Genel kurul delegeleri, her üye kurum delegelerini kendi genel kurulunda veya yönetim kurulunca belirler. DAB genel kurulda; Üye Federasyonlar her üye dernek = 1 delege.  Tek, birlik veya yerel dernekler = 2 delege. (Kişisel üyeler) DAB yan kurulları = 3 delege ile temsil edilir. Yazılı imzalı vekâletle seçme seçilme hakkı kullanılabilir.

c)  Genel kurul çağrısıyla birlikte, üye kurumlara genel yönetim kurulu tarafından bir bilgi formu gönderilir, üye kurumlar bu formu oldurarak, delegelerinin adlarını, genel kurulda karar alınmasını istedikleri önerilerini vs. 2 hafta öncesinden DAB yönetimine bildirirler. Genel kurulda yeni öneri sunulamaz ancak, önceden gönderilen önerilere değişiklik önerisi sunulabilir.

d)  Yönetim Kurulu, genel kuruldan 1 hafta önce DAB çalışma raporu, mali raporu, denetleme raporu ve karar önerilerini delegelere, üye kurum ve DAB yan kurullarına gönderir.

e)  Genel kurul %51 çoğunluk sağlandığında karar yetkisine sahiptir. Karar çoğunluk esasına göre alınır. Çoğunluğun sağlanamadığı durumlarda yönetim kurulu gelecek 4 hafta içerisinde, 2 hafta önceden gönderilen yazılı gündemle ikinci kez toplantıya çağırır. Bu toplantı, katılım oranı dikkate alınmaksızın karar yetkisine sahiptir.

f)     Genel kurul divanı; genel kurul delegeleri arasından seçilir. Divan toplantıyı yönetir, genel kurul belgelerini toplar, protokol tutar, toplantı sonunda, divan başkanı ve sekreterleri protokolü imzalayıp belgeleri gyk’na teslim eder.

g)    Olağan genel kurul gündemi:

1.   Divan eş başkanları, 2 sekreter ve 3 oy saymanı seçimi.

2.   GYK faaliyet ve mali raporunun sunulup onaylanması.

3.   Üye kurum ve yan kurumların faaliyet raporlarının sunulması

4.   Gelen öneriler.

5.   GYK bütçe ve eylem programı önerisi.

6.   Genel Yönetim Kurulu ve yedeklerin belirlenmesi. (çift sayılı yıllarda seçilir)

7.   Yan kurulların ve gyk sorumlularının belirlenmesi.

8.   Aidatların belirlenmesi.

9.   Mali denetleme kurulu seçimi

10.  Güncel ve kapanış

h)    Olağanüstü genel kurul; ancak, GYK kararı veya üye derneklerin 1/3’nin, genel kurulda görüşmek istediği yazılı gündem önerisi ile en az 21 gün önceden yapılan çağrı üzerine toplanır.  Olağanüstü genel kurul için de, olağan genel kurul kuralları aynen geçerlidir.

§ 7. Genel Yönetim Kurulu (GYK)

a)   Genel yönetim kurulu, üye sayısı 7 asil, 2 yedek üyeden oluşur. Her gyk üyesi 7 çalışma alanından birinden sorumludur. Gyk üyeleri genel kurul delegeleri arasında gizli oy açık sayımla seçilen üyelerden oluşur.  Genel kurulda önce bir kadın bir erkek 2 eş-başkan seçilir. Daha sonra diğer seçimler yapılır.

b)  GYK seçimden sonraki ilk oturumunda, kendi arasından diğer görev bölümlerini yapar, en az 1 gyk sekreteri, 1 sayman seçer, 1 Türkiye sorumlusu belirler bu 5 kişi yürütme kurulunu oluşturur. Ayrıca ihtiyaca göre kendi arasında diğer görev dağılımlarını yapar, karar defteri, hesaplar, üye listesi ve sistematik arşiv tutar.

c)  GYK en az 2 ayda bir (yılda 6 defa) olmak üzere ihtiyaca göre, eşbaşkan ve yürütme kurulunun, 2 hafta önceden hazırlayıp gönderdiği yazılı gündemle toplanır. Toplantılar internet üzerinden yapılabilir.

d)  Asil üyelerin yarıdan çoğu hazır bulunduğunda gyk karar alma yetkisine sahiptir. Kararlar çoğunluk esasına göre alınır. DAB’a bağlı tüm kurum ve kurul toplantılarında oy eşitliği durumunda, ilgili kurum başkanın oyu çift sayılır.  Yedek üyelerin toplantıya katılma konuşma hakları var, oy hakları yoktur. Bir GYK üyesi, seçim döneminde mazeretsiz olarak 3, mazeretli olarak 5 toplantıya katılmaması veya görevinden ayrılması durumunda, yerine otomatik olarak 1.ci yedek üye asile geçer.

e)  GYK 2 genel kurul arası DAB’ı yönetir, dışa karşı temsil eder, üye kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğini sağlar, ihtiyaç gördüğü alanlarda, geçici çalışma grupları oluşturabilir, personel işe alabilir, GYK sorumluk ve denetiminde, bunlara görev ve yetki dağıtabilir. Gyk DAB tüzük amacı ile uyumlu kişi kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir.

f)   GYK kendi ve direk DAB altında ki kulların nasıl çalışıp karar alacağı konusunda bir iç-tüzük yetki ve yönetmelik hazırlar. Yönetici yetkili kişi ve kurumlar günlük faaliyetlerini bu yönetmelik doğrulusunda yaparlar.

g)  Kişisel bilgiler gizlidir: DAB’a bağlı tüm kurumlara da, yönetici konumunda olan veya kurum adına çalışan her kişi, faaliyetleri esnasında, üyeler veya başka şahıslar hakkında edindiği özel bilgileri gizli tutmakla yükümlü ve yeminlidir. Üyeler hakkında özel bilgiler sadece kurum içinde belirli alanlarda kullanılır, kanuni zorunluluk dışında, üyenin onayı olmadan başka, bir hiçbir kişi veya kuruma özel bilgiler veremez.

§ 8. Yürütme Kurulu (YÜK).

a)  Yürütme Kurulu, eş başkanlar, sekreter ve sayman ve bunların yardımcılarından oluşur. GYK’nin belirlediği iç yönetmelik doğrultusunda, diğer ücretli/gönüllü personel, yan kurullarla birlikte DAB’ın günlük işlerini yürütür ve GYK kararlarını hayata geçirilmesi için çalışır ve GYK toplantı gündemini hazırlar.

b)  Yürütme Kurulu DAB’ın tüm faaliyetlerinden ve gelişmelerden GYK’yi bilgilendirmekle yükümlüdür. Bunlar GYK gündeminde bilgilendirme maddesi olarak sunulur.

c)  DAB genelini ilgilendiren (iç yönetmelikte ayrıca bildirilen) tüm önemli maddi manevi konularda GYK kararı gereklidir. Yürütme kurulu GYK gündemini hazırlarken bu konularda, önce yan kurulların yazılı görüş karar tavsiyesini alıp, yürütme kurulu olarak buna kendi görüş karar tavsiyesini ekleyip, gündemle birlikte yazılı olarak GYK’nin onayına sunar.

§ 9. Mali Denetim Kurulu

a)  Denetim Kurulu, 2 asıl 1 yedek üyeden oluşur, genel kurulda 2 yıllığına gizli oy ve açık sayımla seçilir ve genel kurulun hemen ardından kendi arasından 1 başkan ve 1 yazman seçer.  Denetleme kurulu yılda en az 2 kez toplanıp başkanın çağrısı ile toplanır. Asil üye katılamazsa yedeklerden biri çağrılır.

b)  Denetleme Kurulu DAB genel kurul öncesi, GYK’nin çalışmalarını, mali harcamalarını ve karar protokollerini inceler, bunların DAB tüzüğüne, genel kurul kararlarına, iç yürütmeliklerine ve maddi manevi destek veren resmi kurumların ve yasların koyduğu şartlara uyup uymadığını, bir usulsüzlük olup olmadığını denetler ve bu konuda genel kurula yazılı rapor sunar.

c)  GYK denetleme kurulunun istediği tüm bilgi ve belgeleri, denetleme kuruluna sunmak zorundadır. Somut bir konuda gyk veya Denetleme Kurulu ortak toplantı talebinde bulunabilir. Resmi kurumlar şart koştuğu durumda, DAB hesapları ayrıca resmi bir muhasebeci /revisör tarafından kontrol edilir. Resmi muhasebeci/revisör raporu ilgili kurum ve DAB genel kuruluna sunulur.

d)  Denetleme Kurulu, GYK’nin bir kurul veya kişinin üyelikten çıkarma isteminin, DAB tüzük ve genel kurul kararlarına uygun olup olmadığını inceler, bu konuda GYK ve genel kurula tavsiye kararında bulunur. Üyelikte çıkarılma konusunda en son genel kurulun aldığı karar geçerlidir.

§ 10. DAB bağlı yan çalışma kurulları ve işleyişi:

a)    DAB genel kurulunda aşağıdaki sabit 7 alanda çalışma kurulları oluşturulur. Her yan kurulu 5 asil 2 yedek üyeden oluşur. (DAB üye ülke Alevi Federasyon veya yerel dernekleri de mümkün olduğu aynı kurulların oluşturması tavsiye edilir.)

·       DAB Yol Erkân Kurulu. DAB çizgisi doğrultusunda yeni ’’Alev-i yol erkân’ kitabı çıkarı bu doğrultuda tüm inanç öğreti faaliyetlerini yürütür.

·       DAB Basın Yayın Medya Kurulu; DAB internet sayfaları, dergi, kitap, radyo, tv, her türlü basın yayın propaganda faaliyetlerini yürütür.

·       DAB Kültür Sanat Eğitim Kurulu; DAB çizgisi doğrultusunda, her türlü kültür sanat eğitim faaliyetini yürütür.

·       DAB Çevre Sağlık Kurulu; Doğa ve insan sağlığının korunması yönünde her türlü bilinçlendirme ve koruma faaliyeti yürütür ve var olan faaliyetlere destek olur.

·       DAB Siyasi Örgütlenme Kurulu; DAB’ın genel örgütlenmesi ve Alevilerin 15 hak ve talebinin kazanılması, emekten paylaşımdan yana bir düzen için, her türlü siyasi örgütlenme faaliyeti yürütür.

·       DAB Kadın Kurulu; Kadınların her tür eşit hak ve özgürlüklerine kavuşması, kadına yönelik haksızlık ve şiddete vs. faaliyetleri yürüt, destekler.

·       DAB Gençlik Kurulu; DAB gençlik örgütlenmesini yürütür.

b) DAB’a dernek/kurumlar dışında bireysel üye olan kişiler (istediği bir) DAB yan kurullara aktif üye olarak kayıt edilir. Ayrıca DAB’a bağlı dernek/kurumların üyeleri, kurumları aracılığı bildirip, DAB’a bağlı istedikleri yan kurula aktif üye olabilir.

c)  DAB yan kurulları bu üyeler arasından 5 asil 2 yedek üye den oluşan bir yönetimi seçer. (Seçimler internet üzerinden veya mektupla yapılabilir) Kurulda kendi arasından 2 eş başkan, bir sekreter seçer. Eş başkanlardan bir yıl biri, bir yıl diğeri, aynı zamanda DAB gyk üyesidir. Seçilen yan kurul eş-başkanları doğal DAB delegesi ve direk DAB gyk üyesidir. GYK’de kendi alanları dışında başka görev ve sorumluluk alamaz.

d) DAB bağlı tüm yan kurullar GYK’nin onayladığı, çalışma alanlarını belirlediği bir iç tüzük ve genel programla; DAB tüzüğü, amaç ve ilkeleri gyk kararları doğrultusunda, özerk kurul olarak çalışırlar. Kendi alanlarını ilgilendiren konularda özerk karar alabilirler. Geneli ilgilendiren konularda, GYK’ye görüş bildirip karar önerisinde bulununlar. GYK’de yan kurumları ilgilendiren önemli konularda, karar almadan önce yan kurumların görüşünü alır.

§ 11. Tüzük değişikliği

Tüzük yalnızca genel kurul kararıyla değiştirilebilir. Tüzük değişikliği, yönetim kurulunun veya delegelerin 2/3 çoğunluğunun yazılı başvurusuyla gündeme alınabilir ve çoğunluğun oyu ile tüzük değişikliği yapılabilir.

§ 12. DAB’ın ekonomik/mali işleri imza yetkisi ve işleyişi:

a)  DAB’ın gelirleri üye aidatları, özel ve resmi yardımlar, projeler, sosyal kültürel faaliyetleri ve kitap, dergi, kasetler, takvimler vb. gibi kendi yayınlarından elde ettiği gelirlerden oluşur. DAB Amacına uygun olmayan ticari faaliyetlerde bulunmaz ve gelirleri DAB faaliyetleri dışı harcamalarda kullanılamaz. DAB ancak amacına uygun kamu yararına / menfaatlere uygun faaliyetlere maddî yardım/bağışta da bulunabilir.

b)  DAB günlük harcamaları için: DAB hesaplarından kasadar veya başkan ayrı ayrı ödeme yapma, para çekme/yatırma yetkisine sahiptir.  50 bin Euro üzerindeki ödemeler ve taşınmaz mal alım, satımında yk’nin yazılı imzalı onayı gerekir.

c)  Malî yıl takvim yılını izler, 1.1 – 31.12 tarihleri arasıdır ve yıllık hesap olağan genel kuruldan önce DAB muhasebecisi (revisörü) tarafından denetlenmiş ve imzalanmış olarak genel kurula sunulur. Resmi kurumlar şart koşarsa hesaplar ayrıca kayıtlı veya devlet muhasebecisi veya onaylanmış resmi muhasebeci tarafından da onaylanmış olması gerekir.

d)  Temsil ve imza yetkisi: DAB ve YK’yi hukuki açıdan, eş başkanlar temsil eder.  DAB ekonomik açıdan kasadar tarafından (imzası) ile temsil edilir. Muhtemel alacaklı, 3 şahıs ve kurumlara karşı DAB sadece kasasında olan nakit varlığı ile sorumludur, ekonomik olarak, ne yönetim kurulu üyeleri, ne de üye dernek veya sıradan üyeler şahsi olarak sorumlu tutulamaz.

e)       Ücret ve ödemeler: Yönetim kurulu üyeleri, görevlerini gönüllü ve ücretsiz yapar, yönetim kurlu görevlerinden dolayı, ücret, karşılık talep edemez.  Fakat yönetim kurulu kararı ile YK veya diğer üyelerin toplantı ve çalışmalarla ilgili direk yol ulaşım vs. zaruri masrafları makbuz karşılığı karşılanır. Bu YK veya diğer üyelerin, DAB altında yönetim kurulu görevi dışında yaptığı, (örnek kurs verme, büro, işletme vb.) sürekli iş veya projelerden dolayı, DAB, kurum veya üyelerden ücret veya hediye almasına engel değildir. YK ücretli sekreter veya bir müdür/işletmeciyi işe alıp, bu personele, görev ve yetkilerinin bir bölümünü verebilir.

§ 13. DAB’ın feshi

a)  DAB ancak yönetim kurulunun veya delegelerin 2/3 çoğunluğunun, peş peşe 21 gün önceden, tüm delegelere DAB’ın fes edilmesi önerisinin yazılı olarak duyurulduğu, 2 genel-kurulda, delegelerin 2/3 çoğunluğunun alacağı kararla gerçekleşebilir.

b)      Fesih durumunda DAB’ın mal varlığı, DAB’a üye olan kurumlara devredilir. Devirde, bu kurumların daha önceki ödemeleri temel alınır. Fesih formaliteleri genel kurulun belirleyeceği bir kurulu tarafından gerçekleştirilir.

§ 14. Sonuç kararları

a)  Bu tüzükte yer almayan hususlarda, DAB’ın kayıtlı olduğu ülke AB veya uluslararası kanun ve normlar geçerlidir.

b)  DAB 15.02.2014 tarihinde yayınladığı ’’Kâmili insanlık yoluna Alevi kamuoyuna’’ başlıklı bir çağrı ile ortaya çıkmış ve 24.04.2015 tarihinde Almanya Frankfurt’ta yapılan kuruluş genel kurulu ile faaliyete başlamıştır.


((§  Bu tüzük, divan ve kurucu yönetim kurulu tarafından imzalanıp, 30.5.2015 tarihinde ”DAB” CVR-nr. 36612150 kurum numarasını alarak, Danimarka yasaları uyarınca, gönüllü sivil toplum kuruluşu olarak resmileşmiştir.

(Tüzük ( §2j ve  §7a) maddeleri en son 25 mayıs 2019 tarihli olağan genel kurulda değiştirilmiştir.)

3 Comments

  1. DAB’a şu an resmi üye olan dernek yok, destekleyen (12) dernekler var..
    (DAB gerekmedikçe var olan derneklerin bölünmesine vs. yol açacak bir örgütlenmeye girmeyi uygun görmüyor.)
    İsteyen dernekler DAB üye olabilir.

  2. Selam Yoldaşlar. Bu tüzük, DAB’in yasal bir Demokratik Kitle Örgütü olması için Danimarka yasaları göz önünde tutularak hazırlanmış olması gerçeğinden dolay yanlış ve önemli- önemsiz noktaların ayrıştırılması, yeniden ayar çekilmesi noktalarına itiraz etmiyorum. Toplumda zaten siyasi duruş ve eylem çizgisi olarak neyi savunduğuna bakar.
    Nasıl ki tarihte insanlığın başına Şovenizm, ırkçılık, faşizm vb. ideolojiler bela olmuşsa yine “KATIL İNANÇLAR” diye adlandıracağımız inançlarda bela olmuşlardır.
    “DAB inancı içinde kan dökmeyi, öldürmeyi kutsayan kadının onurlu mertebesini aşağılayıp köleliği savunan, çocuklara karşı cinsel istismarı savunan inançlara karşı kendilerini reformdan geçirmeleri yada İNSANLIĞA KARSI SUÇ ŞEBEKELERİ olarak yasaklanmaları bilincini savunur” gibi bir madde zorunludur.

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*