XIZIR CEMİ (Çalışması)

CEM ÇALIŞMASI

CEM GÜNÜ CANLARA ÖNCEDEN BİLDİRİLİR.

Canlar günlük kıyafetlerle fakat temiz giyinerek lokmalarını alıp Cem Meydanı kurulacak Cemevine gelirler. Pir veya Rehber Cem Meydanın   önünde bekler. Gelen Lokmalara gulbang verir. Niyaz alır Niyaz verir Canların İçeriye eşige niyaz ederek edeple girmesini sağlar. Pirler burada da istenildiği gibi taliplerden önce Cem Meydanına gelmiş olmalılar. Gelen Talipleri Pir, Rehber ve Hizmetleri sunanlar karşılamalılar. Hiçbir zaman istisnalar hariç Hizmeti yapanlar buna Pir, Rehber de dahil Taliplerden sonra gelmemeli. Ceme Gelenler Kapıdan İçeri girince Meydana gelip Pirden Destur alarak niyazını yaptıktan sonra yerine oturmalı. Bazen Cem başlamadan önce Talipler Lokması ile Dara durup gulbang almak isterler. Bunu istisnasız Pir yerine getirmek zorundadır.

XIZIR CEMİNE BİR ÖRNEK

Eşikten Cemevine girilirken.:

Cemi yürüten Ser Cem. Mürşid, Pir, DaPir, veya Dede Baba eşiğe 3 sefer niyaz ederken , ya Hak, ya Xızır, ya Ceddim Pirim ( BaMaSor veya) ya Şahe Merdan ( buradaki Şahe Merdan= mertlerin Şahıdır ) der ve Hak Meydanına gelir.  Hak Yolunda ( Alevi Kızılbaş geleneğinde ) Eşik kutsaldır, eşiğe basılmaz, eşiğe oturulmaz, eşik daima temiz tutulur.   Evlerin, ve Cemevlerinin giriş kapılarını kutsallıkları aynıdır. Bunu unutmamak gerekir.                                    Kapının Alt basamağı, eşiği dört ana sırdan toprağı temsil eder berekettir Anadır Postta oturan DaPir dir Naciye Anayı Hak Nurunu Temsilidir ( Onun içindir ki Analarımız sabahleyin ilk işleri Evin Kapısını açıp Güneşe bakarak sabaha ve Evrene Gulbang sunar.).   Sağ Tarafı Sağ eşik, Şafak yıldızını yol gösteren ve karanlıktan sonra aydınlığın geldiğini müjdelediği Su gibidir. Noktai Vahitteki Kudret kandilinde Naciye ananın sağ küpesini temsilen şeperdir güzellikleri dinliyen ve duyandır ve güzellik sembolüdür

Sol tarafı Sol eşik, Gece en çok Parlayan yıldız olan Zöhre yıldızı Ateşi temsil eder Varlığın sembolüdür.  Varlığa can verende insanın solundadır.    Noktai vahitte Kudret kandilinde Naciye Ananın sol küpesidir, Şuperdir.

Üst tarafı Evreni temsil eder Kudret kandilinin asılı olduğu illamekendir Nefestir ( Havva dir ). Piri, Rahmanı Hakkı, Varlığın birliğini temsil eder.

Evinizin, Cemevinin kapısı bu kadar kutsaldır.

Bu anlamda EŞİK.: her yerde bir giriş olduğu kadarda bir terk ediş, çıkış kapısıdır. Dünyaya geliş kapısı Rahim Ana Nur ise. Dünyayı terk etme Kapısı da Rahman Sırdır. Cemin girişi hem nur hem de sırdır. Bu anlamda çok kutsaldır.

 1. Zakir Bir Nefes sunar ‘‘ Mademki ben bir İnsanım‘‘

 

Kainatın aynasıyım

Madem ki ben bir insanım

Hakkın varlık deryasıyım

Madem ki ben bir insanım

 

İnsan hakta hak insanda

Arıyorsan bak insanda

Hiç eksiklik yok insanda

Madem ki ben bir insanım

İlim bende kelam bende

Nice nice alem bende

Yazar levhi kalem bende

Madem ki ben bir insanım

 

Bunca temmenni dilekler

Vız gelir çarkı felekler

Bana eğilsin melekler

Madem ki ben bir insanım

 

Tevrat’ı yazabilirim

İncil’i dizebilirim

Kuran’ı sezebilirim

Madem ki ben bir insanım

 

Enel Hak’ım ismim ile

Hakka erdim cismim ile

Benziyorum resmim ile

Madem ki ben bir insanım

 

Daimi’yim harap benim

Ayaklarda turap benim

Aşıklara şarap benim

Madem ki ben bir insanım

 

 1. Mürşid , Pir veya Rehber                                      CEM AÇILIŞ GULBANGI   Rehber sunar.   Canlar Dar olalım                                                                            Tende ve Canda var olan Hakkın adıyla.                                   Bismi şah   Ya HAK, Ya XIZIR                                                Alemleri kendi varlığında var eden Ebedi Nur Biz senin varlığına, varlığın birliğine inandık. Yoluna itikatla ikrar verdik. Yüce sevgini gönlümüzde topladık. Pirimizin dilinde, nefesinde dökülen kelamlara gönülden bağlandık.                                                                             Gerçeğin eri, gönüllerin sırrı ya Xızır darımızda çarımızda sen yetiş.   Evliyanın, Erenin himmetiyle meydanımz Hak meydanı, divanımız pir divanı, postumuz mürşit postu ola. Zamanlar xayırlı ola. Cemimiz Erenler Cemi ola. Dilden dileklerimiz, gönülden muratlarımız hasıl ola.   Niyetlerimiz, Bedenen ve Ruhen Oruçlarımız, Lokmalarımız, Emeklerimiz, Gulbanglarımız Hak Meydanında , Pir Divanında kabul ve makbul ola.    Varlığın birliği, Murşidin nuru kerameti, Evliyanın sırrı hakikatı. Kemalet mertebesinde bizi nasipsiz, muratsız bırakmasın.  Ocaklarımızın  gerçekliği, Pirlerimizin  varlığı bizlere güç kuvet ola.                                                                                   Hak Evliya yolu, dört kapı sırrı, Murşidin ışığı delilimiz ola. Semahlarımız evrenin pervazı ola.              

Öz ile, Saz ile, Söz ile İkrar hakkı ile bulunduğumuz meydan Hak  meydanı ola. Divanımız  pir divanı ola.                          Yaşam binasında insanlığı kemalete erdiren Pirlerin nefesleri aşk ile eveli ve axiri delilimiz ola.                              İkrar veren kemerbestler, insanlığın kadrini bilenler, Aşk ile tığbend olup didar görenler. Hak çereğı gülbangları öncümüz, gözcümüz ola.                                                                Din, dil, ırk ve renk ayrımı yapmadan insanın kişiliğine şirk koşmadan, inkar ve imhaya karşı çıkan tüm canların dilekleri kabul, muratları hasıl ve menzilleri pak ola.             Hak Yolu Hizmetini satanlar, Yobazlar, Kötüler, zorbalar, zalimler, emeği sömürenler, her türlü insanlık dışı muamele yapanlar kahr ola yok ola.  Hak Erenler Canlarımıza sağlık, sabır ve Edebli ömürler ihsan eyleye. Yüzümüz ak, özümüz pak ola. Erenin, evliyanın Hakkın rızalığı bizimle ola.  Hak sahibi hakkını bula, Eksikler af ola. Doğrular Hak ola, hakla yürüye menzile ere.                                                                                              Yolumuz yolsuza, pirsize düşürmeye.  Yolumuz aydın ola. Pirimizin nefesi bizimle ola. Çarımızda, Darımızda çağırdığımız da Xızır yetişe ulaşa. 

Dil bizden Nefes (Cedim BaMaSor‘ dan) Pir‘den ola. Aşk ile ola.     Ya Xızır sen Gerçeksin.

Gerçeğe Hü. 

 1. DaPir/ Pir yerine oturmadan oturacağı ve kendisi için serilmiş olan sembolik Posta niyaz eder, yerine oturur CANLARDAN RIZALIK ister.“ Pir;                                     Değerli canlar bu divan. Pir divanıdır. Ulu ve Yüce bir makamdır. Bizde Hak Yolu‘na hizmet etmek için buradayız, İnsanoğlu şu dünyada Beşer ( yani Şersiz, Eksiksiz ) olamaz, Mutlaka bir Hatası, kusuru ve eksiği olmuştur, varsa hatamızı ve eksiğimizi, Hak Erenler , Evliyalar yolumuzun Erleri bizleri mahzur görsün.  Bu divan ateşten gömlektir, her can giyemez. Bunun için Xızır aşkına canlar,  Bu Erkanını yürütmek üzere, Hak, Evrenin Nuru aşkına burada hizmet almamıza , vermemize Kani ve Razı mısınız.. 3 sefer sorar? Canlarda her seferinde Biz Kani Razıyız, Hak’ta kani ve razı ola. derler.  Canlarda rızalık alınca. Pir Cemdeki hizmetlerin hayat içindeki mesleklerden geldiğini anlatırken çalışmanın kutsallığını, çalışmanın karşılığının Hak la eşit olduğunu örnekleri ile sunup. Çalışmanın da bir ibadet olduğunu da vurgular. Amma günümüzde meslekler çağın gereği olan elektronik modern cihazlar alınca Hizmet sayıları da zamana uygun olarak güncellenmesi gerekmektedir.  Bunu için elzem olmayan Hizmetleri erkanlarımızda yapmaya gerek görmüyoruz. Yapmamız gereken hizmetleri şöyle sıralayabiliriz.
 2. Pir / Mürşid hizmeti. Sercem
 3. Rehber hizmeti ( Sercem hariç tüm hizmetlere eşlik eder )
 4. Gözcü hizmeti ( Cem‘de süküneti sağlar. Canların dileklerini Reybere veya Serceme bildirir )
 5. Zakir hizmeti ( Nefesler çalıp söyler)
 6. Post hizmeti ( Postu serer )
 7. Çerağ / Delil uyandırma hizmeti ( en az 4 mum olarak delil uyandırır )
 8. Süpürge / Faraş hizmeti Temizliği, Paklığın sembolü, Meydana süpürge çalar.
 9. Kapıcı hizmeti, Cem mühürlenince girip çıkmaları önler.
 10. İbrikdar / Peşkir hizmeti Sembolük beden temizliğini temsil ederken saflığı, paklığı sembolize eder.
 11. Semah / Pervaz hizmeti. Burada Semah ekibi olmaz. Canlar sunulan Semah nefesiyle kendiliğinde kalkar semah döner. Buda Canların Cemde yapmaları gereken bir ibadettir.
 12. Saka suyu / Dem hizmeti. Saka Canlara sağlık ve huzur vermesi için Dem olarak sunar. Burada şerbet olmaz. ( Alkollü dem olur veya Sade Su)
 13. Lokma / Sofra hizmeti. Gelen Lokmaları teslim alır, Sonra Pire sunar gulbang alır Canlara eşit bir şekilde paylaşır. Paylaşımın öne çıkması anlatılır. Pirde aynı zamanda Bilgiyi, Sevgiyi, eşitlikle paylaşmanın önemine vurgu yapar.

CANLAR RAHAT OTURUN

Sevgili Canlar.:  Erenler Cemdeki Hizmetin kökenlerini meslek guruplarında toplanmıştır. Pir İdris   yani Avrupalılar dili ile Hermes Localari oluştururken Mesleklerin öğretisinin önemine vurgu yapmış ve Çalışmanın bir ibadet olduğunu da ispatlamıştır pirlerimiz bu sembollerle, Cemlerde yapılan  Hizmetle Hayattaki ibadetlerin Cemde sembolleştirilerek kutsallığın Emekte olduğunu vurgulamışlardır . Emeğe saygı,  Hakka sevgi ile olmakta olduğunu bilince çıkarmışlardır.

 1. Hizmetleri yapacak Canlar Meydana gelmesine aşağıdaki çağrıyı Zakir yapar. (Burada İslam’ı çağrıştıran bazı bölümleri değiştirdim orijinali bence böyle olması gerekir. DİYE DÜŞÜNDÜM )

Hakk’tan bize name geldi

Pirim sana beyan olsun

Şah ’tan bize name geldi

Rehber sana haber olsun

Hak canına eder nazar

Dört kapıdan insan süzer

Zahit gelmiş Cemi bozar

Gözcü sana haber olsun

Zakirin  zikri saz ile

Nefes okur avaz ile

Canlar cana niyaz ile

Zakirlere haber olsun.

Talibi çektiler meydana

Yusuf’u sürdüler zindana

Hizmet verildi Selman’a

Süpürgeciye haber olsun

Hak canana nazar eyler

Hakkın kelamını söyler

Talip canlar mürvet diler

Peyik sana haber olsun

Talip yolu yakın ister

Yolsuzlar da sakın ister

Delil yanmaz yağın ister

Çerağcıya haber olsun

Bu yola giden nacidir

Can ile Canan bacıdır

Cem kilidi kapıcıdır

Kapıcıya haber olsun

Gel gidelim hakikate

Kulak verelim bu yola.

Canlar girdi itikatta

Tezekkara haber olsun

Bu yola giden hasların hası

Talipler giyer Hak libası

Saki doldur ver engür tası

Sakka’lara haber olsun

Gel varalım bu divana

Niyaz edelim Erkâna

Gulbang verildi lokmaya

Lokmacıya haber olsun

Şah Hatayım var olalı

Taliplere yar olalı

Hakk’tan bize yol kalalı

İznikciye haber olsun.

Hizmet sahibi Canlar sırası ile darda dururlar.                                a)        Pir; Hizmet sahipleri içinde Rızalık ister Canların yapacakları Hizmetlere rızalık alındıktan sonar.                                  b)  şu gulbangı sunar.                                                                    Tende ve Canda var olan Hakkın adıyla. Bismi Şah .                     Ya Hak biz senin varlığına, varlığın birliğine inandık. Sevgini gönlümüzde topladık. Yoluna itiktla ikrarla bağlandık.     Ey Alemleri kendi nurunda vareden Baxri Xuda görünen , görünmeyen nurun hakkı için.    Çağırdık Evrenin varına, Varlığın birliğine, Evliyanın sırrına, Çerağın nuruna,  Kemerbestlerin ikrarına, Hakkın  meydanına  hizmetlerimizi sunduk Kabul ve makbul ola.                       Bismi Şah ya Xızır.                                                             Hizmetler Kabul ola, muratlar hasıl ola, vakitler hayır ola, hayırlar çok ola. Kötüler kötülükler, şerler yok ola.  El ele el hakka vara.  Gam kasavet , düşmanlıklar meydanımızda hanelerimizde uzak ola. Cümle canlar birbirinde razı ola..  Hazır, zahir, gaip cem erenin nur cemali gönüllerinizi aydınlata.  Hak Canları nura gark eyleye.  Hizmet sahiplerinin hizmetleri Kabul ve makbul ola.  Hak erenin, gerçeğin, hak yolunun yolcularının himmetleri üzerinizde hazır ve nazır ola. Xızır bizleri utandırmaya, yar ve yardımcımız ola. Canlarımızı kötülerden, yolsuzdan pirsizden kollaya koruya.  Niyet ettik vaktin hayrına , girdik Hak yoluna, Uyduk Pirimizin gulbangına.  Cemalımız Haktan insana, Secdemiz toprağın sabrına, Pirim Ecdadımızın nuruna.  Varlığımız hakka olan niyazımıza. Niyazlarımız kabul ola, yüzlerimiz ak, gönüllerimiz pak ola.  Vardan var olan Can nuruyla, Hak cümlemize yardımcı ola.  Dil bizden , Nefes ve Kabul Pirden ola.        Ya Xızır sen Gerçeksin.  Gerçeğin demine HÜ

„ Hizmeti yapanlar görevlerinin başına dönerler. Pir Cemde bulunan canların birbirlerine küskün, dargın olup olmadığını sorar ve tüm canların birbirlerinden razı olup, olmadıklarını sorar … “                                                             Pir; Canlar yolumuz rızalık ve razılık yoludur.  Biz sizi, size teslim edeceğiz.  Biz sizi, sizin özünüze teslim edeceğiz. Özünüzde hakka teslim edeceğiz.  Özünüzdeki hakla dar ve didar olacaksınız.  Aranızda dargın ve küskün olanlar, üzerinde komşu ve diğer bir canın hakkı olanlar varsa, bilerek veya bilmeyerek hata ve eksiklik işledi iseniz lütfen hak meydanına çıkınız ve özünüzü dara çekiniz. Yok ise, yada Var ise İyisi ve Kötüsü ile sizi, size bırakıyorum ve Siz bu suskunluğun ardında kendinizi bu ibadete uygun kabul etmiş olursunuz ve benim soruma . Biz Razı ve Ganiyiz. deyiniz.  Şimdi size soruyorum.: Canlar birbirinizden razı ve Gani mısınız. 3 sefer? .Birbirinizde Razılık alınız her Can yanında bulunan Canın omuzuna niyaz etsin Rızalık nişanesi olsun. Pir.:

Hak, Erenle Şahe Merdan, Xızıre Qal da sizden Razı ve Gani ola.

„Edep erkân, sükütü lisan, Canlara olsun nişan.“

 1. „Pir ayınlatıcı konuşmalar yapar.“ Özlikle zamanın öne çıkan konular hakkında aydınlatıcı bilgiler sunar. Yanlışların eksikliklerin olmaması için öğütler verir.
 2. Hizmet sahipleri Hizmetlerini Reyberle beraber sunarlar
 3. Post serilir.

Hizmeti sunan Canlar 3 adım atar.  Her adımda             Destur Erenler Hak yolu aydınlığı için Pirin Adaletine  Post hizmeti geliyor.                                                                      Destur Erenler Hak Meydanına Dar olacak Canlar Pir Nefesiyle Post  hizmeti geliyor.                                                       Destur erenler Hak yoluna, Cem birliğine, Post/ Pir döşeğine seriliyor.

Her adıma Pir nefes verir

1 Hakkın Nuru yolumuzu aydınlatsın. .

 1. Xızır Hak Yolunda yardımcımız ve yoldaşımız olsun.

3 Pirin hayır himmetleri postun kutsallığı Meydanımızı aydınlatsın.

O aydınlık üzerinizde hazır ve nazır olsun.

„Hizmetli Postu getirir ortaya serdikten sonra dört köşesini niyaz eder ( elini niyaz olunacak postun köşesine kor ve elini niyaz eder- böylece hygene dikkat etmiş olur) ve dara dururken bu Tercümanı okur“

Bismi Şah ya Hak. Cem birliğine, sohbetin sırlığına, Yolumuzun aydınlığına, ilmin ışığına, Postun kutsallığına geçeğin tahtına serdim bu  Postu. Ya Xızır sen gerçeksin Gerçeğin Postuna HÜ.  Halla Halla                                      Nefes Pirdedir.                                                                      Pir Post Gulbangı verir .:

Bismi Şah Ya Hak

Pirin Postu geldi, Hak meydanına serildi, Canlar ikrar verdi. İkraraınız daim ola. Hizmetiniz kaim ola. Hak meydanında darınız   didar ola. Posta sahiplerinde himmet ve hidayet ola.  Dilden dilekleriniz, gönülde muratlarınız hasıl ola. Dil ve söylem bizden, nefes ve kabulü (Ceddim  Bawe Ma Sor dan) Pir‘den ola.                

 Ya Xızır sen Gerçeksin.  Gerçeğe HÜ.

Post Hizmeti yapan Canlar  Pir Divanını Niyaz ederler yerlerine dönerler.

b )) Çerağ hizmeti..

Hizmeti sunan Canlar 3 adım atar .                                          1. Adımda Destur erenler Hak yoluna Çerağ geliyor.        2.  Adımda Destur erenler Hak Meydanını aydınlatanmaya Erenlerin ışığı geliyor.                                        3. Adımda. Destur Erenler Hak Yoluna Delil, ilmin ışığı İlmi Ledun geliyor.

PİR.: de her seferinde 1.Hak evrenin nuru olsun. 2. Hak Erenler yolumuzu aydınlatsın.  3. Hak dellilimiz yolumuza , meydanımıza ilmin nurunu versin

Hizmet sahipleri Delili uyandırırken.

Bu Çerağımız Havadır, uyansın Bahri Xuda aşkına.

Bu Çerağımız Ateştir uyansın Nuru evliya aşkına.

Bu Çerağımız  Sudur uyansın ilmi ledun aşkına.

Bu Çereğımız Topraktır uyansın Xızır aşkına.

ve zakir sazını çalıp, bir nefes okur…( Pirsultanda yada Yunusta kısa bir deyiş okur) „Zakir’in deyişi bitinceye kadar,  Çerağ hizmetlisi Darda bekler.

KUL NESIMI

Ben melamet hırkasını

Kendim giydim eynime

Ar u namus şişesini

Taşa çaldım kime ne

Gah çıkarım gökyüzüne

Seyrederim alemi

Gah inerim yeryüzüne

Seyreder alem beni

Gah giderim medreseye

Ders okurum hak için

Gah giderim meyhaneye

Dem çekerim kime ne

Sofular haram demişler

Bu aşkın şarabına

Ben doldurur ben içerim

Günah benim kime ne

Ben yitirdim ben ararım

Yar benimdir kime ne

Gah giderim öz bağıma

Gül dererim kime ne

Sofular secd’ederler

Mescidin mihrabına

Benim ol dost eşiğidir

Secdegahım kime ne

Nesimi’ye sordular ki

Yarin ilen hoş musun

Hoş olayım olmayayım

O yar benim kime ne

Kul Nesimi

Çerağ hizmetlisi Darda, Nefes biter bitmez.

( Rehber, yada hizmet sahibi Tercemanı sunar )

Bismi Şah ya Hak, Meydanımıza, yolumuza delil uyandırdık erenler, Pirler Baxri Xuda aşkına dedik, Dört Ana sırla İlmi Ledunu meydanımıza getirdik.   

Ya Xızır sen gerçeğin nurusun.

Gerçeğin Nuruna HÜ  

Nefes Pirdedir.

Pir Çerğ Gulbangı verir.:

Bismi şah ya Hak.

Demler hayır ola, hayırlar çok ola, şerler yok ola. Kütüler berbat ola. Meydanlar aydın ola. Çerağımız  yolumuza, gönlümüze delil ola. Gönüller şad ola. Erlerin Nurları, Pirlerin himmetleri, hidayetleri üzerinizde hazır ve nazır ola. Hak Gerçekler birliğimizi, dirliğimizi, daim ve kaim eyleye. Dilden dileklerinizi , gönülde muratlarınzı hasıl eyleye. Dil bizden Nefes ve kabulu  ( Ceddim BaMaSor dan) Pir‘den ola.    Ya Xızır sen Gerçeksin.     Geçeğe HÜ.

Çerağ Hizmeti yapan Canlar Pir Divanını Niyaz ederler yerlerine dönerler.

5)) Süperge hizmetlisi ( Süpürge ile şimdiye kadar meydana gelenleri sırlamak için süpürge vurmaya ) gelir, 3 adım atar ve her adımda

 1. Adımda.: Destur Pirim. Öz geldik, özden geldik Hak Meydanına süpürge hizmetine geldik. Pirim destur ola.
 2. Adımda.: Destur Pirim Meydanımızda iz kalmaya, Hak Meydanı pak ola. Paklamaya süpürgeyle sır etmeye gelidik. 3. Adımda.: Destur Pirim meydana dökülen incileri sır etmeye süpürgeyle gizlemeye geldik.

PİR.: Her seferinde.:

 1. Adım için.: Destur Haktan. Hizmetine destur ola.
 2. Adım için .: Meyadanımız pak ola, Yüzünüz ak ola, hizmetiniz kabul ola.
 3. Adım için.: İncilerin Sırrıyla, Meydanın  paklığıyla hak hizmetleriniz kabul ola,

Süpürgeci Süpürgesini 3 sefer çalar yere ve her seferinde.

Ya Hak, Ya Xızır, Ya Piri Selamnı pak der. Dar olarak            (  Rehber  veya kendisi Terceman Sunar.  )

 Hak Erenler nurunda idik, O noktada sır idik. Hak Meydanında görüldük. Üç bacı idik, Grüfü ( Zülfü ) Naci idik Hak Meydanında süpürgeci idik. Nur olsun Meydan, Kör olsun düşman.  Der ve Süpürgesine eğilerek elini  üç sefer süpürgeye sürer  ve Hak Evren Kamil insan aşkına Varlığın Hakkına, Evliyanın sırrına, gerçeklerin yolunda, Sen gerçeksin ya Xızır.  Gerçeğin demi devranına HÜ. Nefes Pirdendir.

 

Pir Süpürgeciye.

 Bismi Şah ya Hak.

Sır deryasının Demini haktan içe, Candan geçe, yoldan geçmeye.  Sahibi Selman,  Hakk içindir Meydan. Aydın ola Cihan. İmdadınıza yetişsin Şahe Merdan. Hizmetleriniz kabul, muratlarınız hasıl ola, Gönülleriniz şad ola. Dil bizden nefes (Ceddim Bawe Ma Sor dan) Pir‘den ola.                                     Ya Xızır sen Gerçeksin.  Geçeğin demi devranına HÜ.

Feraş Hizmeti yapan Canlar Posta Niyaz ederler yerlerine dönerler.

6 .)) Sıra gözcü hizmetine gelmiştir.dara durur ve duasını yapar.

Hizmet sahibi. 3 Adım atar ve her adımda

1.Adımda.:         Destur erenler  Hakkın gözüyle gözcü hizmetine geliyoruz.

 1. Adımda .:   Destur  erenler  Yolumuz yol içnde, Halımızı hal içinde açıp hak hizmetini sunmaya geliyoruz.
 2. Adımda .:         Kamilli ile Muhabbetti , Arif ile sohbeti olan meydana  gözcü olmaya  geliyoruz.

PİR.: de  1. Adım için. :  Hak Evrene can gözünü açsın erenler.  2. Adım için.:   Yol içinde yol hal içinde hal bulasın erenler. 3. Adım için.:    Kamilin muhabettinde arifin sohbetinde feyz alasın erenler.

Gözcü veya Rehber  Terceman sunar.

Kerm eyle Pirim Bu Erkanımzda, huzuru ulu divanda bulmaya,  Hakkın gözüyle Hak meydanını gözetlemeye himet eyle.

Ya Xızır sen Gerçeğin Gözüsün.

Gerçeğin Can Gözüyle HÜ

Nefes Pirdendir.

Pir gözcü gulbangını verir.

Bismi Şah ya Hak,

Ya Cihanı üryan kılan Baxri Xuda Yolumuzda, özümüzde Hakkın gözüyle göz var gönlümüzde. Yol ereni o gözle gözcü ola cemimize. Delilimiz nuru haktan.  Dört kapıdan kırık makamdan ikara verlir hak meydanında. Eksiklerimizi görsün Gözliyen can.  Hizmetler Kabul,  muralar hasıl ola.   

Ya Xızır sen Gerçeksin,  Gerçeğe HÜ.

Gözcü Hizmeti yapan Canlar Pir divanına Niyaz ederler yerlerine dönerler.

7 ) Zakir  bir Nefesi söyler.

Yunus Emre

Çiçeklerle hoş geçin,

balı incitme gönül..

Bir küçük meyve için,

dalı incitme gönül..

Başın olsada yüksek,

gözün enginde gerek,

Kibirle yürüyerek,

yolu incitme gönül…

Mevla verince azma,

geri alınca kızma,

Tüten ocağı bozma,

külü incitme gönül..

Dokunur gayretine,

karışma hikmetine

Sahibi hürmetine,

kulu incitme gönül..

Sevmekten geri kalma,

yapan ol,yıkan olma

Sevene diken olma,

gülü incitme gönül..

Konuşmak bize mahsus

,olsada bir güzel süs,

Ya hayır de, ya da sus,

dili incitme gönül.

Yunus Emre

ZAKİR  Sazını niyaz eder ve sol eline alarak. Meyadnda dara kalkar. Ve Şu Tercemanı okur.  Yada Rehber  sunar.

Bismi Şah ya Hak.

Himmet eyle Pirim, Gönül erleri ile, Pir huzurunda , ulu divanda nasip almaya geldik. Darı Masura durduk, Nesimi ile gönül bağladık, Pir Sultanla ve daha niçeleriyle ikrara vardık. Aşk ile özü öze bağladık. Sazımızn tellerini ağlattık, Nefes oldular, deme oldular, erenlerden nefes aldık. Çoştu gönüller. Pirden destur isterler.  

Ya Xızır sen Gerçeksin Gerçeğe HÜ           

nefes Pirdendir.

Pir Zakire .: Bismi Şah ya Hak.

Sefa geldin ilahi Demin nefesi, Meydanımızda Hakkın dili. Açılsın Hak Yolu, Merifettir sazının teli.  Pir Ocağının ehli, kırk gözeden doludur gölü. Ezelden haber var, Mansurla dara durur, Nesimi ile dersi yüzülür, Pir Sultanda Nefes alır. Gönül deryasını bağlar sazın teline, Samahla coşan Canların seline. Hak secdeye varır. Gönülleri secdede alır. Zakir hizmetini ilimde alır.

Eren nefesinde kabul olur. Muratları hasıl olur . Dil bizden nefes (Ceddim Bawe Ma Sor dan) Pir’den ola.                                           Ya Xızır sen Gerçeksin.    Gerçeğin demi devranına HÜ.

Zakir Hizmeti yapan Canlar Sazlarına  Niyaz ederler yerlerine dönerler.

 1. )) Tezekar İbrik, Peşkir Hizmeti. 2 Can biri Bacı biri Er bu Hizmeti görür.

Hizmeti Sunan canlar  3 adım atar ve her adımda.:

 1. Adımda.: Destur Erenler. Naciye ile Nacini gerçeğinde Hakkı gördük Hizmet etmeye geldik.
 2. Adımda .: Destur erenler. Hak ile Hak olmaya Pirimizin yolunda Pak olmaya geldik.

3.Adımda: Destur erenler.  Reyberin huyunda ser çeşmenin suyunda yunmaya, yumaya geldik.  Pirimizden destur diledik. Aşk ile deik.

PİR.: Her seferinde

 1. Adınmda. Neciye ile Naci gerçeği gönlünüzde Aşk ola.
 2. Adımda. Hakkın nuru Pirin himmeti üzerinizde ola
 3. Adımda. Reyberinizin huyu, serçeşmenin suyu sizi Pir u pak eyleye.

Sembolik El Yıkama tamamlanınca.

Rehber Yada Hizmet sahibi Tercemanı sunar.

 Bismi Şah  ya Hak.

Biz iki Can olduk bir ibrikle suyu sunduk.  Pirimizden destur aldık Peşkirimizle kuruttuk.  Niyazı Hakka eyledik. Ezelden evele tek noktada Hakka büründük. Marifet aşkına ellere üryan suyu döktük, nuru pak eyledik. Pirin desturu ile geldik.                                                                                           Ya Xızır sen Gerçete Pir u Paksın.

Gerçeğin paklığına  HÜ.   Nefes Pirdendir. 

Pir Peşkirciye .: Bismi Şah   ya Hak.

 Keremi evliya, himmeti eren, Hak naciyeyle nuru gören. Hakkın yolunda sırrı hakikatı bulan. Cem cemali sırrı hakikat olan. Cemale niyaz ola. Hak gerçeğinde Nur u pak ellerle üryan suyu döküp pak kılan, Emek verip kanat geren, gelip hizmete duran, hak sahipleri pak ola. Hizmetlerinden şefaat bula. Hizmetleri daim, bedenleri kaim ola. Eksik olmaya , eksikler varsa tama kayıd ola. Dilden dilekleri, gönülde muratları  hasıl  ola. Şahe merdan yardımcınız , Xızır kılavuzunuz ola. Dil ve söylem bizden nefes (Ceddim Bawe Ma Sor dan) Pir‘den ola.

Ya Xızır sen Gerçeksin.  Gerçeğin demi devranına HÜ

Hizmeti yapan Canlar Pir divanına Niyaz ederler yerlerine dönerler.

9 )) Hizmet Gulbanglarından sonra cem bağlanır.  Kimse içere girip çıkamaz.

MUHABBET BAŞLAR

Rehber.: Edep Erkan Canlara Nişan, Marifete Hü, Hü Erenler.

Pir.:

 Tende ve Canda var olan Hakkın adıyla Bismi Şah  ya Hak     Erenin Abu ecdadımızın Ocağının Himmeti ile Cemimizi birledik.   Hak Erenin, Pirlerin, Murşidlerin Mühürü ile mühürledik. Şahe Merdan, Xızırın Aşkı ve Himmeti ile başladık. Bahri Xuda sana sığındık. Senin Erenine, Murşidlerine, Pirlerin yoluna ikrar verdik. İnandık ve  sonsuza kadar ikraraımızı bozmadan  Hak yolunda yürüyeceğimize söz verdik. Bu Yolda sana olan sevgimizi gönlümüzde topladık.  Halla Halla.

Cem olduk pirimizle ikrarımıza. / Söz verdik doğru giden yolumuza./ İkrarla mihman oluruz dergahımıza. Aşk ile Canlar. Halla Halla. 

Ey Alemlerin Rabbı Hak envai aşıkan, sureti Piran, Murşidi sufyan, kutbu arifan didarından erenlerin katarında ayırma. Keremi Evliya, Şahe Merdan, Xızır zorda, darda, kalanların yardımına ulaşa yetişe. Hak ereni yolumuzu yolsuza pirsize düşürmeye. Halla Halla.

Ya Xızır sen Gerçeksin. Gerçeğin demi devranına HÜ

 

Canlar Secdeye Gelir.: Tüm Canlar Hak için Secdeye.

( Secde başını yere getirmek değildir. Gözler kapanır sağ el göğüste sol el toprağa / yere değecek şeilde durmaya  secde olunur)

Zamalar hayır ola, hayırlar çok ola , kötüler , kötülükler yok ola. Demler, Cemlar daim ola, Gerçelkere giden yol kaim ola. Gönüller şad ola. Meydanlar abad ola. İsmi ve nefesleri dinlenen erenlerden çağırdım Varlığa, sığındım birliğe, Evliyanın sırına , Ocağın nuruna,  Çocuğun saflığına,   Kemerbestlerin ikrarına, itikatla bağlanarak.  Kırkların meydanındaki nefes ve icazetler üstümüzde hazır ve nazır ola.  Halla Halla .

 Gitiğiniz yolda, Bulunduğunuz korda, durduğunuz darda, inandığınız pirden himmet ola. Yolumuz Hak Yolu, Hizmetlerimiz erenin, pirlerin hizmeti ola.

Varmış olduğunuz bu niyazınız Hakkın varına ve Toprağın sırına ola.      Halla halla.

  Ya Hak biz senin varlığına, varlığın birliğine ve görünen görünmeyen nuruna inadık,  Senin yoluna ikrarla itikatla bağlandık. Sana olan sevgimiz gönlümüzde topladık. Bu ikrar, itikat ve sevgimizle bugünkü hizmetlerimiz, canlarımızın dileklerini, muratlarını var eyle, var ola. Bugünkü Cemimizi ve Hakka olan nıyazlarımızı kabul eyle. Kabul ola. Halla Halla.   

 Ey Alemlerin Varı Baxri Xuda, Nuru Evliya, Keremi Pir Hace Bektaşı Veliye, Gerçek erenler, O noktadaki Nurun, Dünyaya  gelen Masumların,  İkrarını Kemer yapan kemerbestlerin,  Gerçeklerin darında, didarında, katarında ayırma. Pirlerimizin, Ustadlarımızın, Cedim cemaliyle, pençesiyle bizimle ola. Varlığın Nuru, Gerçeğin varı, Evliyanın Sırrı, Musahiplerin ikrarı ,  yetmiş ikiden yetmiş üçe varanların, Anadolu Pirlerinin himmeti, Rum Erenlerinin hidayeti, Gayıb erenleri sırrı kerameti üzerimizde hazır ve nazır ola.                                     

 Hak Ereni bizleri  münafıkların şerinde, zalımların zülmünde koruya, kollıya.Canlarımıza güç, kuvet, kudret, sağlık ve sabırlar ihsan eyleye.  Dertlere derman, hastalara şifa, borçlara ede, gönüllere sevgi ihsan eyliye. Namerde, muhannete muhtaç eylemeye. Gulbanglarımızı, Hakka olan secdemizi, nıyazımızı izetti dergahında kabul ve makbul eyleye. Dil ve söylem bizden nefes ve kabulü (Ceddim BaMaSor dan) Pir‘den ola.  Ya Xızır sen Gerçeksin.   Gerçeğin demi devranına HÜ.

CANLAR UYANSIN.

10- Zakir bir  nefes okur

NEFES

Hakikat rahına ereyim dersen

Günahların ele alda gel beri

Bir kamil eteğin tutayım dersen

Hars-ı nefsi tamah’ salda gel beri

Varıp bir kamilden öğren nefsini

Nefsini bildiysen bildin Rabb’ini

Varından geçiben yok et kendini

Şeriattan edep öğren gel beri

Tarikat kapısı ince bir yoldur

Girmek diler isen nefsini öldür

Zikri tesbihle kalbine nur doldur

Aşkı ilahiden al da gel beri

Marifete girmek arz etse canın

Mansur meydanına al gel urganın

Sırat uğrusundan sakla imanın

Herkesin dilinden bil de gel beri

Hakikat ummandır dalabilirsen

Bir ulu şehirdir ehlin bulursan

İptida sadıka yoldaş olursan

Bir işini koyma dıldan gel beri

Sağdan bir musahip bul sırrın söyle

Yarını yar edip birliği boyla

Bir mürebbi bulup hem delil eyle

Sadık pirden ikrar al da gel beri

Mürşidi kamile özünü yetir

Dört kapı kırk makam yerine getir

Dört canı bir edip birlikte otur

Bahr-ı muhabbete dalda gel beri

Bahr-ı muhabbete dalan aşıkan

Muhabbetten kaçan olur perişan

Dergahı Ali’den istersen nişan

Yükün lal-ı gevher bul da gel beri

Yükünü Mısır’dan Bağdat’a ilet

Yemen ülkesinden müşteri gözet

Mülkün sahibiyle hesabın düzelt

Mihri şahtan damga çal da gel beri

Bir oda yap çar duvaran polad et

İrüzgar girmesin mamur abad et

Kapısı nur kilidi sırrı bünyad et

Beklemeye hesasın bul da gel beri

Metahın açıban müşteri gözle

Sadık sofuların izini izle

Uğru haramiden varını gizle

Cevahir sarrafı bul da gel beri

O mal kıymetlidir her can alamaz

Cana baha vermeyen malik olamaz

Kamile yetmeyen kemal bulamaz

Bir gerçekten himmet al da gel beri

Noksanî’yem intizarım bu raha

Bir gerçek yüzünden yitir dergaha

Niyazım budur gül yüzlü Şah’a

Lütf edip der mi ki sen de gel beri

–Noksanî–

Canlar birdaha vecd olmak için gözlerini yumar sağ el göğüste,sol er yerde iken. Pir   Gulbangı Sunar.:

Tende ve canda var olan Baxrı Xuda Aşkına.

Bismi Şah ya Hak.  

Elleri Pirde, yüzleri erde  Hakkın huzurunda secdeye gelmiş bu canların dilden dileklerine, gönülden muratlarına ve  hayırlı arzularına nayil eyle.  Meydanımızı erenlerin meydanı, Cemimizi yetmişikiden yetmiş üçe varanların Cemi eyle. Bizleri Pirlerin, Murşidlerin, Erenin darında , didarında, katarında ayırma.  Ya Hak bizi doğru Yoldan, doğruluktan  ayırma. Dert verip derman aratma. Dertlerimize derman, hastalarımıza şifa, gönüllerimize sevgi, nefislerimize sabır ihsan eyle. Bizleri ne Merde nede namaerde muhtaç eyleme. Kazançlarımızı, nasiblerimizi emeğimizle kazanmamızı nasib eyle.  Şu an sana secdee eden, ismini zikreden dillerin dileklerini, gönülde muratlarını hasıl eyla. Emeklerini boşa götürme, görünür, görünmez kazalardan, belalardan koru, kolla.  Gulbanglarımızı, nefeslerimizi, Lokmalarımızı izzeti dergahında kabul ve makbul eyle.  Erenin, Gerçeğin, Pirlerin, Murşidlerin yüzü suyu hürmetine canlarımızın ruhlarını şad eyle şefat eyle. Dil bizden, nefes (ceddim cemailm Baba ocağım BaMaSor dan) Pir’den ola.   

Ya Xızır sen Gerçeksin.  Gerçeğin demi, devranına HÜ.

CANLAR UYANSIN

11 )) Zakir Kırklar Senmahı  için vurur sazın teline deyişile Semahçılar ( Canların içinde semah ibadetini yapmak istiyen herkes gelir) semah dönerler, dönüldükten sonra dara dururlar

Gönül çalamazsan aşkın sazını

Ne perdeye dokun ne teli incit

Eğer çekemezsen gülün nazını

Ne dikene dokun ne gülü incit

Bülbülü dinle ki gelesin coşa

Karganın namesi gider mi hoşa

Meyvesiz ağacı sallama boşa

Ne yaprağını dök ne dalı incit

Bekle dost kapısın sadık dost isen

Gönüller tamir et ehli dil isen

Sevda Sahrasında Mecnun değilsen

Ne Leyla’yı çağır ne çölü incit

Rızaya razı ol hakka kailsen

Ara bul mürşidi müşkülde isen

Hakikat şehrine yolcu değilsen

Ne yolcuyu eğle ne yolu incit

Gel haktan ayrılma hakkı seversen

Nefsini ıslah et er oğlu ersen

Hüdai incinir inciden versen

Ne kimseden incin ne eli incit

Aşık Hüdai

SEMAH GULBANGI.:

Bismi Şah Halla Halla , semahlar saf ola,  saflar nur ola, Pervazlarınız evrenle aynı ola. Muratlar hasıl ola. Kötüler, münafıklar berbat ola, def ola.  Semahlarımız hak semahı ola. Seyir için olmaya. Hakka yete, birliğinize, dirliğinize delil ola. Demi devranınız kutlu ola. Döndüğünüz çarkı pervazlar sizlere hayır himet vere. Eksikleri tama yazıla. Hak bizi doğru Yolda, doğrulukta ayırmaya. Münkürün, münafığın şerinde, kötülüğünde kollaya koruya. Erenlerin darında,didarında, katarında ayırmaya.Bizleri sırrı hakikattan mahrum etmeye, semaha giren, gönüllerini katan canlar hizmetlerinden  şefaat göre. Dil bizden Nefes   (Ceddim BaMaSor’dan) Pir‘den Ola. 

Ya Xızır sen Gerçeksin,  Gerçeğin Demi devranına HÜ.   

12 )) Zakir iki Nefes okur.

Güzel aşık cevrimizi

Çekemezsin demedim mi

Bu bir rıza lokmasıdır

Yiyemezsin demedim mi

Yemeyenler kalır naçar

Gözlerinden kanlar saçar

Bu bir demdir gelir geçer

Duyamazsın demedim mi

Bu dervişlik bir dilektir

Bilene büyük örnektir

Yensiz yakasız gömlektir

Giyemezsin demedim mi

Erelim Pir sırrına

Çıkalım meydan yerine

Can ü başı Hak yoluna

Koyamazsın demedim mi

XXXXXX

Hâr içinde biten gonca güle minnet eylemem

Arabi Farisi bilmem, dile minnet eylemem

Sırat-i müstakim üzre gözetirim rahimi

iblisin talim ettiği yola minnet eylemem

Bir acaip derde düştüm herkes gider kârına

Bugün buldum bugün yerim, Hak kerimdir yarına

Zerrece tamahım yoktur şu dünyanın varına

Rızkımı veren Huda’dır kula minnet eylemem

Ey NESİMİ, can NESİMİ ol gani mihman iken

Yarın şefaatlarım ahmed-i muhtar iken

Cümlenin rızkını veren ol gani settar iken

Yeryüzünün halifesi hükümdara minnet eylemem

Deyişle birlikte Canlar tekrar vecd durumuna geçerele gözler kapalı sağ el göğüste ,sol el yerde.

Bu deyiş okunabilir

HÜ HÜ ERENLER

Girdik mi dostun köşküne.

Evrenle doğa aşkına.

Sıcak muhabbet eşkine.

Gül muhabbetlerine Hü.

Köşke dört kapıda girin.

Murşidini ustad bilin.

Doğruyu söylesin dilin.

Çekilen gulbanglara Hü.

Onlar aşka geliyorlar.

Yüzlere nur sürüyorlar.

Devri devran oluyorlar.

Görünen gerçeklere Hü.

Üryan büryan dönüyorlar.

Cesede can veriyorlar.

Meydana Post seriyorlar.

Görülen hizmetlere Hü.

Canları bir biliyorlar.

Ölüpde diriliyorlar.

Toprağa ser veriyorlar.

Simahı turablara Hü.

Başları değer toprağa.

Pirim şad olur çerağa.

Bülbülün öttüğü bağa

Eda ile sedaya Hü.

Nur doluyor gönlümüze.

Güneş doğdu evimize.

Işık vurdu yüzümüze.

Renga reng nurlarına Hü.

Ne tartı nede terazi.

Canlar haklarına razı.

Gönülden gelir duazı.

Lokma gulbanglarına Hü.

Dar gören didara vardı.

Pirinden gulbanglar aldı.

Bütün canlar vecde daldı.

Can gözü açılana Hü.

Seyid Oğlu Can uyansın.

Erenler semah dolansın.

Alemler pervana olsun.

Evrenle semahlara Hü.

Halla halla

 

ÖZLE YÜZLEŞEM GULBANGI  ELLER YEREDE BİR EL GÖĞÜSTE. BAŞ’LAR ÖNE EĞİK BİR ŞEKİLDE SECDE OLUNUR

Pir.: Bismi Şah ya Hak, Halla Halla

 Ya Hak sen evelsin, sen ahirsin, sen batınsın, sen zahirsin. Evrenin her zerresinde sen varsın. Her nesneyi her varlığı, kendi varlığında var ettin.   Gulbang sunanaların gulbangalrını, semah dönenlerin semahlarını, lokma getirenlerin lokmalarını, hizmet görenlerin hizmetlerini Kabul et Kabul ola. Erenlerin, Evliyaların, Ziyaretlerimizin, yol pirlerin, murşidlerin yüzü suyu hürmeti için varlığımız, birliğimizi, dirliğimizi daim ve kaim eyle.  Elerini göğsüne koyup gulbang dinliyenlerin, şahı dillerinde düşürmeyenlerin. İkrar verip ikraında duranların, Suyun üzerindeki Serçeşmenin, Tepede esen Rüzgarın, Ocakta yanan ateşin, ve sabırla bekliyen topragın,  Güneş ışıklarının ilk değdiği doruğun yüzü suyu hürmetine hastalarımıza, şifa, borçlarımıza eda, yolcularımıza ve darda ve zorda kalnlara yardım eyle onları kurtar kola, koru.  Dünyadaki savaşların bitmesine, barışın tesisine bu gulbanglarımız, hizmetlerimiz ve Cemimiz vesile ola. Canlarımızın evlatları hayırlı evletler ola. İnsanlığa ve dünyamıza güzel insanlar ola. Bu vesile ile canlarımızın dilden dileklerini, gönülden muratlarını hasıl eyle, güzelikler nasib eyle. Dil ve Gulbang bizden, Nefes ve kabulü Ceddim Bawe Ma Sor dan  ola Aşk ile ola.

Ya Xızır sen Gerçeksin. Gerçeğin demi devranına HÜ. 

 CANLAR UYANSIN.

Zakir 1 Nefes okuduktan sonra

Canlar tekrar vecd durumunu alır sağ el göğüste, sol el yerde gözler kapalı sadece özüne dalarak. Aşk ile halla halla der

ARINMA GULBANGI

Bismi Şah Halla Halla.

Tende ve canda var olan Baxri  Xuda. Sana ve senin yolunda yürürken bilerek veya bilmiyerek yaptığımız eksiklerimiz, kusurlarımız af ola. Elimizle, dilimizle, belimizle yapmış olduğumuz esikliklerimiz, kusurlarımız Af ola.  İnanıp iman ettiğimiz Evreni kendi varında var eden Baxri Xuda. Korktuğumuza uğratma, yanlış istek ve arzularımız olursa bizleri nefislerimizde uzak tut nayil eyleme.  Gerçeklerin yolunda isteklerimizle Hak darında imtahan eyle, darımızı, didar eyle. Erenlerin, evliyanın yüzü suyu hürmetine bizleri namerde muhtaç eyleme.  Ya Hak bizlere dert verip derman aratma, dertlerimize derman, hastalarımıza şifa, borçlarımıza ede ihsan eyel.  Gönüllerimizi şad, ağızlarımızı tatlı, geleceğimize barış, Halkalrımıza özgürlğk ihsan eyel.  Karanlıkları, savaş istiyenlere, silah satanlara, emeksiz kazanç sağlıyanlara, insanlar arasına nifak sokanlara, insan öldürenlere fırsat verme,  bedbaht eyle, dünyamızda onları yok eyle.  Hak, Doğa, Kamil İnsan birliğinde  Üçlerin varlığı, Naciyeyle Nacide beşlerin nuru, Hak noktasında yedilerin sırrı yüzü suyu hürmeti aşkına. Bizleri, tüm insanlığı zalimlerin zulmundan, kanlı savaşlardan, görünür görünmez belelerdan , doğal afetlerinde  koru ve kolla.

 Ya Hak burda sana ve toprağa secdeye varan canlarımızın dilden dileklerini, gönülde muratlarını hasıl eylle, Varsa sıkıntılarından kurtar. Gönüllerine, hanelerine huzur ver, Xızır yar ve yardımcıları ola. Darında çarında kavuşa. Dil bizden, Nefes (Ceddim Cemalim BaMaSor dan) Pir’den ola.           Ya Xızır sen Gerçeksin.      Gerçeğin demi devranına HÜ 

13 )) Saka suyu.  Su insanlığın yaşamın ana kaynağı olduğuna kanaat getirildiği için Cemlerde Erkanlarda Aşk demi, hayat suyu olarak sunulur ve dağıtılır. Kalabalık Cemlerde Suyu Canların üstüne serpen yörelerde vardır.

Saki suyu gelirken 3 Adım atar ve her adımda.

 1. Adımda . : Destur erenler, Evliya kerimine, hak divanına haktan Dem getiriyorum.
 2. Adımda . Destur Erenler Hak aşkına, Xızır aşkına Pir divanına Aşkın Demini getiriyorum.
 3. Adımda. Destur Erenler. Haktan abı hayat Dem ile gelyor. Aşkı rahmanda Ser çeşmenin gölünde Erenlere aşk ile Dem getriyorum.

Pir.: Her seferinde.

 1. Adımda . Evliya kereminde, hak divanına gelen Deme aşk ola.
 2. Adımda.: Hak aşkına, Xızır aşkına divanımıza sunulan demi aşk ile alırız. Aşk ola.
 3. Adımda.: Bahrı Xuda Abu hayatı Xızıra sundu, bize sunulan aşk demi ola. erenlerin aşkı ile ola.

Saki dar olur terceman okur.

Bismi Hak, Pirin hikmetine, evliyanın mürüvetine. Aşkın demine,  Aşk demini Canlara sunmaya gelmişiz. Biz erenler aşkına gözyaşlarımızı sebil eylemişiz. Bu aşkla  özümüzü demle karmışız, Ser çeşmenin  başında destur almışız, ürayan gözesinde barkacımızı doldurmuşuz. Ol demi cemi cümle canlara sunmaya gelmişiz. Aşk ile Ya Xızır.               Nefes Pirdedir.

Pir.: Bismi Şah Halla halla.

Pirim , Murşidimle Cemal Cemale, nur geldi kemale, Şahı merdan , merdlerin şahı hem saki hem bakidir. Kainatın aynasıdır, kim varmışsa bu sırra, varanlara aşk olsun. Bu Yol Hak ile Hak olamnın Yoludur. Ser çeşmenin badesini alan mutlaka bir gün hakka kavuşur. Bu Demi cümle eren aşkına canlara sunalım. Canlar mestu alest olsunlar.

Halla Halla hızmetler kabul ola, muratlar hasıl ola. Abu hayat evliya bereketi ile ola. Çağırdık üçlerin birliğine, sığındık beşlerin sırrına, yedilerin varına, onikilerin nuruna. Diyoruzki ya Hak Canlara sunulan Saka suyu abu hayat ola Sağlıkları daim ola, Hanelerine nur dola. Dil bizden nefes    ( Ceddim Cemalim BaMaSor dan )  Pir den ola. Ya Xızır sen Gerçeksin.    Gerçeğe HÜ.

Hizmeti yapan Canlar Pir Divanına Niyaz ederler.

Demi Pir divanına ve Ceme katılan canlara sunarlar.

14 )) LOKMA HİZMETİ

Lokmacılar lokmaları getirirken  3  Adım atarlar.

 1. Adımda.: Himmet eyleyin Erenler, Hak Meydanına Rızalıla , emekle kaznılan lokmalar getirdik.
 2. Adımda.: Himmet eyleyin Erenler Baxri Xuda aşkına şad olduk Hak lokması sunmaya geldik.
 3. Adımda .: Himmet eyleyin Erenler. Hak Sofrasını sunmaya, hizmetini görmeye geldik gönülden dilden destur istriz.

PİR.: Her seferinde

 1. Seferde.: Himmet haktan ola, rızalıkla kazanılan lokmalar Kabul ola.
 2. Seferde.: Himmet haktan ola, Gönüllerinz şad ola. Hak lokması kabul ola.
 3. Seferde.: Himmet Haktan ola. Hak sofrasını sunan eller dert görmeye, Hizmetleriniz kabul, muratlarınız hasıl ola. Dara dururlar.:

PİR.: Lokma Gulbangı verir.

Bismi Şah Halla Halla

 Lokmalarınız kabul ola, muratlar hasıl ola, yüzleriniz ak, gönülleriniz pak ola. Lokmalarınız rızalıkla, emekle kazanmış ola. Nimeti Hak, bereketi toprak, rızalık ver canlarımıza ey lokmayi mutlak. Yiyenlere şifa, yedirenlere delil ola, bir lokmanız bin kada ya belaya karşı ola. Emekler boşa gitmeye, bed emelerden sizleri koruya. Kazanıp getirenlerin, Pişirip yetirenlerin elleri ayakları dert görmeye, dertlere derman, hastalar şifa ola.   Ey alemlerin varı Baxri Xuda lokma sahiplri lokmalarında şefat ve şifa bula. Dört Kaynaktan  kırk gözeye ulaşa. Hak yoluna yol ola, Erenlerle aynı sofraya otura, Lokmalarında bereket bula. Sevgi ile yaşamlarını idame ede. Evlatları hayırlı evlatlar ola.

Hak hizmetei sunan eller dert görmeye. Hak Yolu çereğın aydınlattığı sırlara ulaşa.  Lokmalar nur ola.  Dil ve söylem bizden nefes ve kabulü (Ceddim Cemalim Bawe Ma Sor dan) Pir‘den ola.    Ya Xızır sen Gerçeksin.  Gerçeğin Demine HÜ

Hizmeti yapan Canlar Pir divanına  Niyaz ederler Hizmetlerini yaparlar.     Lokmacılar.: Lokmalrı dağıttıktan sonra. Canlara sunduğu lokmalar için Rızalık ister.

Elimizde yoktur tartı terazi, göz nizam, eller terazi  Tüm Canlar oldumu hakkına razı?.                                                 Canlar biz Razı ganiyiz, hakda razı ve gani ola.

diyerek rızalıklarını sunarlar.

Pir.:  Bu Rızalıktan sonra  Gulbang Okur.

Tende ve Canda var olan Hakkın adıyla Bismi Şah.                   

Ya Hak. Sein Evrendeki varlığına, varlığın birliğine şüphesiz inancımız tamdır. Biz sana inadık, sevgini gönlümüzde topladık. Hak yoluna itikat ve ikrarla bağlandık. Edeb Erkana ebediyen uyacağımıza söz verdik.  Emeğe ve Sana Hak dedik, Kadim Hak dedik, kimsenin hakkını yemedik. Canlar getirmiş Hak Lokması diyelim Hak aşkına birlilte yiyelim.

Soframız Hak sofrası, Lokmamız  Şah Lokması ola. Lokmalarımız, Niyazlarımız Hak divanında kabul ve makbula ola.  Canlaraımıza şifa ola. Hak Yolunda Pir Dıvanında İkrar ve görgüyle dört kapıya yol eyleyen nefeslerde dille gele.  Eren ve Evliya halımıza haldaş, yolumuza yoldaş ola.  Lokmalarımıza Hikmet, Henelerimize bereket  vere. Lokmaların gittiği yere gam kasavet girmeye.  Hizmet görenlerin hizmetleri kabul ola.   Muratları hasıl ola. Gözlerinizde yaş, yapınızda taş, gönlünüze kış düşmeye. Dil ve söylem bizden, Nefes ve kabulü (Ceddim Cemail BaMaSor dan) Pir’den ola.             Ya Xızır sen Gerçeksin.  Gerçeğin demi devranına HÜ

15 )) Süpergeci meydana  gelir ve süpergesini 3 sefer çalar. Sırlar

3 Sefer .:  Ya Baxri Xuda, Ya Xızır,  Ya Piri Salmanı Parseci.

Ve şu Tercemanı sunar.:

Bu Meydanı Süpüren  Selmanı Parseci, Pak eyledi Meydanı Sırladı Meydanımızda sunalan gulbangı İkrarı.  Kör olsun bed gözle bakan, Uğramasın meydanımıza Pirsiz yolsuz olan. Bir gün yeniden aşikar olsun diye bu gün sırladık, O Sırı Varlığa yolladık, Huzura geldik. Nefes Pirdedir.

Pir. Süpergeci ye Bismi Şah ya Hak.

Piri Selaman, mülkü cihan, nuru Piran, imdadımız yatişsin Şahe  Merdan, srlar sırda kala , hizmetler Kabul ola, dilden dilekler, gönülde muratlar hasıl ola. Darınızda, çarınızda Xızır yardımcınız ola. Dil bizden, ( nefes Ceddim Cemalim BaMaSor ‘dan ) Pir’den Ola.

Ya Xızır sen Gerçeksin.  Gerçeğe HÜ  

Hizmeti yapan Canlar Pir divanına Niyaz ederler yerlerine dönerler.

16 )) Çerağcı gelip Delil sırlarken.

Bismi Hak, Bu delili sırlıyorum, sırrını hak meydanında bırakıyorum.  Bu delili sırlıyorum, sırrını Pirin nefesinde bırakıyorum. Bu delili sırlıyorum, Sırrını Naciye ananın nurunda bırakıyorum.  Sırladığım delilleri yeniden uyandırana kadar  Xızıra, Pire, Evliyaya, Erene teslim ediyorum.  Der ve  döner Cema katıla Canlar sizlerde buna şahid olun. Aşk ile Nefes Pirdendir.

 

Pir.:  Bismi Şah Halla Halla.

Kalanla Oturanla, Gidenle Sır ettik delili. Batın oldu çereğı nur. Hak oldu sır kapısına vardı, Sır makamına mihman oldu. Canlarımız kazasız belesız evlerine ulaşa. Xızırın nurunda yolları aydın ola. Birliğimiz dirliğimiz daim ola. Dil bizden Nefes, Çarağın sırrı ve kabulu ( Ceddim Cemalim BaMaSor dan ) Pir’den ola.

Ya Xızır sen Gerçeksin.  Gerçeğe HÜ 

Hizmeti yapan Canlar Pir Divanına Niyaz ederler yerlerine dönerler.

17 )) Post kaldırıldıktan sonra verilen Gulbang.

Pir.: Bismi Şah Halla Hlla . Post Hak edenin ola, Kadim ola, daim ola. İnkarı yok ola. Bu meydanda sorulanlar devriyenizde sorulmaya. Demler hayır ola, gönüller şad ola. Kazançlarınız Rızalıkla ve bol ola.  Gidenlere uğurlar ola. Kalanlara Muhabetler hoş ola. Dil ve soylem bizden ola. Nefes ve Kabulü Postun sahibi ( Ceddim BaMaSor dan ) Pir’den ola.  Ya Xızır sen Gerçeksin.  Gerçeğe HÜ.   

Hizmeti yapan Canlar Pir Divanına  Niyaz ederler yerlerine dönerler.

18 )) Cem kapanış MEYDAN GULBANGI ’

’Tende ve Canda var olan Hakkın adıyla Bismi Şah Havadan, Ateşten, Sudan, Topraktan var oldum. Doğdum yedi alem üç atadan. Hü dedim Geçek Aşkına . Rahmet deryasından akıp geldim Rahmanı Nur Deryasına . Anam yer , Babam yağmurdur kal û beli. Havadan Havaya , Ateşten Ateşe, Sudan Suya, Topraktan Toprağa. Can cana doğru, nur ile geldim, sır ile giderim. Hak kapısında geldim dünya evine, geldiğim yere mutlaka dönerim. Durdum Divana, geldim Meydana. Can Cana. Can Dara, Can Didara. Bismişah!… Halla Halla Zamanlar hayırlı ola. Hayırlar açıla, Hak Meydanı nur ola, kötülükler yok ola. Hizmetler kabul, muratlar hâsıl ola. İkrarından dönen, inanmayan ama inanır gibi görünen kahır ola. Hak- Eren Xızır ê Qal, Hak-Evren-Kamil İnsan yardımcınız, gözcünüz ola. Demler sürüp gide, cemler hep var ola. Lokmalarımız, isteklarimiz, niyazlarınız kabul ve makbul ola, gönüller sevinçle dola. Fakir fukara mutlu ola. Üçler, Beşler, Yediler, Oniki Nurlar, Sebi Subi Masumlar, Şah meclisinde Kemerbestler, Kırklarla yetmiş üçe varanlar. Canlarımızı doğruya ilete, hayırlısını vere. Erenler, evliyalar cümle muhip canlarımızı dirliğimizden, birliğimizden, kardeşliğimizden ayırmaya. Dertlerimize derman, gönüllerimize itikat, hastalarımıza şifa, borçlarımıza eda vere. Gökten hayırlı rahmetler, yerden hayırlı bereketler ihsan eyleye. Dert verip derman aratmaya. Kötüye , Kalleşe, Pirsize düşürmeye. Her türlü insanlık dışı hal ve hareketlerden uzak tuta. Cemimiz, Niyazlarımız kabul edile, Hak Defterine , Pir Dergahına kayıd edile. Dil bizden, nefes ( Ceddim Cemalim BaMaSor dan ) Pir’den ola.

Ya Xızır sen Gerçeksin.   Gerçeğin Meydanı Arşı Rahmana Hû.   Biz Gani olduk. Hakda bizim  gönlümüzle gani olsun.

Hazırlayan Ali Koçak Berlin 20 Eylül /  15 Aralık  2017

Seyid Kekko Koçak ( Babam ) el yazmalarında.

Kaynaklar.

Haşim Kutlu.: YOL ERKAN MEYDAN,

Haşim kutlu.: BOZATLI XIZIR.

Özcan İnce .: HIZIR HAKYOL

Derviş Tur .: ERKANNAME .

Ünsal Öztürk.: EZDAN DİNİ

Yusuf Zeri .: ZERİQİLER  .

Başköylü Seyid Hasan Effendi. : HAKKIN EMİR RIZASI

Aşık Ali Metin.: Pençei El Aba.

Pir Ali Bali.:  Alevi İnancı ve Hizmetleri

Esat Korkmaz.: Kırklar Cemi

Ayrıca her zaman Danıştığım Bilge İnsan Pir Mahmut Yıldıza katkıların dan dolayı Candan niyazlarımı sunarım. AŞK İLE Ali Koçak

2 Comments

 1. Bu güzel degerli bilgiler icin tesekürler. Emegininiz ve yüreginize saglik Ask ile Sevgiler ve saygilar.Dursun Yagiz.

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.