Hz. Muhammed ve Ebubekir’in kuşkulu ölümü! (Arif Tekin)

Hz. Muhammed’in kuşkulu ölümü!

(11 Kasım 2023 Salı/Arif Tekin)

حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي الأحوص عن عبد

لإبراهيم إن اليهود سموه وأبا بكر

الله

قال لأن أحلف تسعا أن رسول الله قتل قتلا أحب إلي من أن أحلف واحدة أنه لم يقتل وذلك أن الله

فقال كانوا يرون ويقولون

عز وجل جعله نبيا واتخذه شهيدا قال فذكرت ذلك

İlk Müslümanlardan İbni Mesut(32/652 ö) bu metinde şöyle diyor: Hz. Muhammed

öldürülmüştür diye dokuz sefer yemin içsem, öldürülmemiştir diye tek sefer yemin içmemden

bana daha kolay gelir. Yani bir sefer bile yemin edemem ki öldürülmemiştir. Bunun analmı

nettir: İbni Mesut’un bu açıklamasına göre Hz. Muhammed öldürülmüştür. Hatta bu metnin

devamında şu da var: İbrahim Nehai’ye ( 90/714 ö) göre hem Hz. Muhammed hem de

Ebubekir’i Yahudiler zehirlemişler.

Bu bilginin geçtiği kaynaklardan bazıları:

a) Dört hak mezhepten birinin lideri olan Ahmet b. Hanbel(241/855 ö)Müsned’inde bunu 3

yerde yazmış:.

c.1/381, no: 3617, c. 1/408, no: 3873 ve c. 1/435, no: 4139

b)Taberani(360/971 ö): Mucemi Kebir, c. 10/134, no: 10119’da almış

c)Hakim Nisaburi(405/1014 ö): Müstedrek, Megazi bölümü c. 3/58, no: 4394’te yazmış.

Ayrıca bunu yazanlar, bu hadis Buhari ve Müslim şartlarına göre sahihtir notunu da

düşmüşlerdir.

Sonradan gelen alimlerden de bunu yazanlar var. Onları saymıyorum. Çünkü onlar da bu

ilklerden alıntı yapmışlar. Hz. Muhammed’in öldürüldüğüne dair ’Bilinmeyen yönleriyle Hz.

Muhammed’in ölümü’ adıyla 300 sayfadan fazla özel bir kitap yazdım. Hz. Muhammed’in

ölümüyle ilgili bilgiler çok. Ben buraya yalnız ünlü bir sahabinin dikkat çekici kısa bir

açıklamasını aldım.

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Halife Ebubekir’in ölümü.?

(03 Aralik 2023- A/T)

Halife Ebuekir(ö.13/634) ile doktoru Haris b. Kelede’ye(ö.13/634) ikram edilen bir bulamaç veya pirinç yemeğinde zehir varmış. Bu zehirden vefat etmişler. Olay şöyle olmuş. Kendilerine ikram edilen yemekten yerken; doktoru Haris b. Kelede zehirli olduğunu fark ediyor ve Ebubekir’e: ” Elini yemekten çek! Çünkü bu yemekte etkisini bir yıl sonra gösterecek bir zehir var. Ben ve sen ikimiz aynı günlerde bu zehirden dolayı öleceğiz” diyor. Ebubekir elini çekiyor; ancak ne fayda! Çünkü yedikten sonra ancak doktor zehirli olduğunu anlayabilmişti. Nitekim bir yıl sonra ikisi aynı gün veya günlerde vefat ediyorlar. Bazı rivayetlere göre yanlarında Mekke valisi Attab b. Esid(ö.13/634) de varmış ve o da Ebubekir’le aynı günde ölmüş.

Peki kim bunu yapmış, niçin yapmış? Bunun net bir yanıtı yok. Yalnız yahudiler yapmışlar deyip geçiyorlar. Tek bir baskında(riddet/ dinden çıkma hadisesinde) Ebubekir’in talimatıyla onbinlerce insan katledildi. Ama kendisi bir suikasta kurban gitmiş, nedense ses seda yok. Bu da gösteriyor ki, bunu yapan güçlüymüş. Ki o da Hz. Ömer’dir. Bu yüzden olay kapanmış. Evet; bu olayda Hz. Ömer’i töhmet altında bırakıyorlar. Gaye biran önce halife olup iktidarı ele geçirsin. Nitekim ölür ölmez hemen geceleyin(cenaze merasimi olmadan) alelacele gömüyorlar ve Ömer hemen başa geçiyor. Bunların yönetimi Osmanlı tipiydi: İktidar için baba oğlunu, oğul babasını öldürüyordu. Böyle halka arasında meşhur olan saygınlık falan aralarında yoktu.

Düşünün ki Kur’an’da birkaç yerde tanrısı diyor ki, ben savaşta size 1000 melek, 3000 melek 5000 melek yardıma gönderdim. Artık onlar kılıçla mı taşla mı, ne gibi silahlar kullanmış bu ayrı(Enfal 9, Al-i İmarn 124-125). Peki madem öyleyse Hz. Muhammed’i öldürdüler, 4 halifenin tümü öldürüldü. Neden tanrı onları korumadı! Bunlar tanrı taraftarlarıydı. Peki hiçbir örgütün ana kadrosu bunlar kadar zayiat vermiş mi! Arkalarında tanrı var ve buna rağmen bu kadar zayiat. Neyse fazla uzatmadan Ebubekir’in bir cinayete kurban gittiğini yazan islam alimlerinden birkaç kaynak vereyim. Ben bilerek İslamın ilk dönem tarihçilerinden örnekler veriyorum. Sonradan gelenleri saymıyorum. Çünkü onlar da aynı bu ilk dönem yazarlardan almışlar. Bu cinayetlere meraklı olanlar ”Bilinmeyen Yönleriyle Hz. Muhammed’in ölümü” adlı çalışmamdan yararlanabilirler.

Ebubekir’in zehirlenmesiyle ilgili verdiğim bilgi şu kaynaklarda geçiyor. 1)İbni Sad(ö.230/845), Tabakat c. 3/182, no:68

6)Hakim Nisaburi(ö.405/1014), el-Müstedrek, Marifetü-s- Sahabe c. 3/59, no: 4395, 3/65, no: 4411 ve 4412

Halife Ömer, halife Osman ve halife Ali’nin öldürülerek hayata veda ettikleri meşhurdur;

ancak Hz. Muhammed ve Ebubekir’inki kamuoyu tarafından pek bilnmiyor. Bugün

Ebubekir’in ölüm nedenini özetle paylaşacağım. Ölümüyle ilgili tarihçiler tarafından öne

sürülen en meşhur ve kabul edilebilir neden şudur.

2)İbni Kuteybe(ö.276/889), el-Mearif, s.100

3)Taberi(ö.310/923) tarihi c- 3/419

4)Íbni Abdirabbih(ö.328/940), Ikdü-l ferid, Zehir ve sihir başlığı altında c.7/305

5)Mes’udi(ö.345/956), Murucü-z- Zeheb c. 2/237

7)İbni Asakir(ö.571/1176), Tarihü Medineti Dımaşk c. 30/409

8)İbnil Cevzi(ö.597/1201), Sıfat-ü Safve c. 1/263.